BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ İLE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesi ile plaj işletmelerinin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; basit konaklama tesislerine ve plaj işletmelerine belge verilmesine, plaj işletmelerinin uymak zorunda oldukları fiziki şartların ve işletmecilik esaslarının belirlenmesine, tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ve tesislerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 5 inci ve geçici 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Belge: Plaj işletmelerine düzenlenen plaj işletmesi turizm işletmesi belgesini ve Kanunun geçici 11 inci maddesinde sayılan konaklama tesislerine düzenlenen basit konaklama turizm işletmesi belgesini,

ç) Belge sahibi: Adına belge düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,

d) İl müdürlüğü: Tesisin bulunduğu ilin il kültür ve turizm müdürlüğünü,

e) İşletmeci: Plaj işletmesini veya basit konaklama tesisini kendi nam ve hesabına işleten gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Kanun: Turizmi Teşvik Kanununu,

g) Plaj işletmesi: Kıyılarda müstakil bir işletme olarak faaliyet gösteren ve personel lojmanı da dâhil olmak üzere, konaklama içermeyen işletmeleri,

ğ) Tesis: Plaj işletmeleri ile Kanunun geçici 11 inci maddesinde belirtilen konaklama tesislerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Belgelendirme İşlemleri ve Plaj İşletmelerinin Nitelikleri Belgenin niteliği

MADDE 5 – (1) Belge, tesislerin bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri sağladığını gösterir. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre hak oluşturmaz.

(2) Tesiste; işletme bütünlüğünün sağlanması kaydıyla fiilen işletmecinin kullanımında bulunan ve müşteriye hizmet sunumu gerçekleştirilen tüm üniteler dikkate alınır.

Belgede yer alacak bilgiler MADDE 6 – (1) Belgede;

a) Tesisin adı,

b) Adresi,

c) Belge sahibinin adı veya unvanı,

ç) Şerh talep edilmesi halinde alt işletmecinin adı veya unvanı,

d) Belge tarihi ile tesisin bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası,

e) Kapasite, bilgilerine yer verilir.

(2) Basit konaklama turizm işletmesi belgelerinde; “BU BELGE 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN GEÇİCİ 11 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA TABİDİR, 3194 SAYILI İMAR KANUNU, 3621 SAYILI KIYI KANUNUNA GÖRE HAK OLUŞTURMAZ.” ifadesine yer verilir. (3) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgelerinde; “BU BELGE 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN 5 İNCİ MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASINA TABİDİR, 3194 SAYILI İMAR KANUNU, 3621 SAYILI KIYI KANUNUNA GÖRE HAK OLUŞTURMAZ.” ifadesine yer verilir.

Başvuru ve belge düzenlenmesi MADDE 7 – (1) Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular elden veya posta yoluyla il müdürlüğüne yapılır. Gerekli teknik altyapının oluşturulması halinde elektronik ortamda da başvurular kabul edilebilir.

(2) Belge için yapılan başvurularda aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler aranır:

a) Tesisin adı, adresi, iletişim bilgileri, tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemlere ve tesis kapasitesine ilişkin bilgilerin de yer aldığı EK-1’deki örneğe uygun düzenlenen başvuru dilekçesi.

b) Başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi.

c) Basit konaklama tesisi başvurularında, tesisin mevcut adresi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen adresin farklı olması durumunda, güncel adresi belirten ilgili kurum yazısı.

ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, ruhsatın tarihinin 28/7/2021 tarihinden sonra olması ve ruhsat üzerinde devir ibaresinin bulunmaması durumunda, ruhsatın devir, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal gibi nedenlerle yeniden düzenlendiğine ilişkin belge.

d) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgesi başvurularında, plajın işletmecinin kullanımında olduğunu gösteren belge.

(3) Eksik evrakla yapılan başvurular il müdürlüğü tarafından gerekçesi belirtilerek reddedilir.

(4) Başvuru evrakı uygun görülen konaklama tesislerinin belgelendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Başvuru evrakı incelenerek uygun görülen konaklama tesislerinin kapasitelerinin yerinde tespiti yapılır. Oda ve yatak kapasitesinin hesabında her yatak odası iki yataklı kabul edilir. Tesis mahallerinin adlandırılmasında 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen mahaller esas alınır.

b) Kapasite tespiti yapılan konaklama tesislerine yedinci fıkra uyarınca basit konaklama turizm işletmesi belgesi düzenlenir.

(5) 28/7/2021 tarihinden sonra alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren plaj işletmelerinin belgelendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmeleri denetim programına alınır.

b) Yapılacak denetimde türünün asgari niteliklerini sağladığı tespit edilen plaj işletmelerine yedinci fıkra kapsamında belge düzenlenir.

c) Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerinin başvuru sahiplerine tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için otuz gün süre verilir.

ç) Verilen süre sonunda yapılacak denetimde eksikliklerini giderdiği tespit edilen plaj işletmelerine yedinci fıkra kapsamında belge düzenlenir. Eksikliklerini gidermediği tespit edilenlere ilişkin talep reddedilir ve Kanunun 5 inci maddesinin yedinci fıkrası gereği işlem yapılır.

(6) 28/7/2021 tarihinden önce aldıkları işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren plaj işletmelerinin belgelendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmelerine belge düzenlenir ve otuz gün içerisinde tesis türünün niteliklerinin sağlanıp sağlanmadığına yönelik denetim yapılır.

b) Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerinin belgeleri iptal edilir ve Kanunun geçici 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(7) Dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar kapsamında belge verilmesi uygun görülen tesislere Valilik onayı ile belge düzenlenir. Belge ücretleri Bakanlıkça belirlenir. Belge düzenlendikten sonra belgenin bir örneği Bakanlığa ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yetkili idareye gönderilir. Belgede değişiklik yapılması veya belgenin iptali durumunda da aynı süreç işletilir.

(8) Belgeli tesislerin belgelerinin yeniden düzenlenmesi veya iptali durumunda eski/iptal edilen belge il müdürlüğü tarafından teslim alınır.

Plaj işletmelerinin asgari nitelikleri MADDE 8 – (1) Plaj işletmelerinde aşağıdaki nitelikler aranır: a) İdari ünite (açık olarak düzenlenebilir).

b) Müşteriler için soyunma kabinleri ve duşlar ile kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler.

c) Basit yeme-içme hizmetinin verildiği alan veya büfe hizmeti.

ç) Personelde işlerine ve görevlerine uygun kıyafet.

d) Gümüş sertifikaya sahip en az iki cankurtaran, cankurtaran gözetleme kulesi.

e) Müşteri kullanımına sunulan, bakımları düzenli yapılan temiz gölgelik, minder, şezlong gibi malzemeler.

f) Güvenli yüzme alanının sınırlarının şamandıralarla belirlenmesi.

g) İlkyardım malzemeleri. ğ) Plaj alanında yeterli sayıda çöp kutuları.

h) Plaj alanının temizliğinin ve bakımının sürekli olarak yapılması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri MADDE 9 – (1) Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir; yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamaz. Konaklama tesislerinin tanıtımında, yıldız simgesi veya bu simgeyi çağrıştıracak semboller kullanılamaz.

(2) Tesislerin uygulayacağı fiyat tarifeleri il müdürlüğü tarafından onaylanır.

Denetim ve uygulanacak yaptırımlar MADDE 10 – (1) Plaj işletmelerinin belgelendirilmesine esas olan niteliklerini koruması ve bu işletmeler ile basit konaklama tesislerinin temizlik ve bakımlarının sürekli olarak sağlanması, sağlık ve hijyen kurallarına uyulması zorunludur.

(2) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesi talep eden tesisler ile bu belgelere sahip olan tesislerin denetimleri, Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında valilikçe yetkilendirilecek il müdürlüğü personeli, yeterli personel bulunmaması durumunda valilik tarafından görevlendirilecek diğer personel aracılığıyla gerçekleştirilir. Denetim sonucunda düzenlenecek raporlarda belirtilen öneriler valilik tarafından uygulanır.

(3) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgeli tesislerde ve basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerde yapılacak denetimler sonucunda tespit edilecek idari yaptırım uygulanmasını gerektirecek hususlarla ilgili olarak, valilik tarafından Kanunun ve bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.

Arşiv MADDE 11 – (1) Plaj işletmesi turizm işletmesi belgeli ve basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislere ilişkin dosyalar il müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak fiziki veya dijital arşivlerde muhafaza edilir.

Düzenleme yetkisi MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta her türlü bilgi ve belgeyi istemeye ve bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.