Cankurtaran Talimatı 2018

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU

CANKURTARMA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

AMAÇ

Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, ülkemizde deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda, su parklarında ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak can kurtarma ve ilkyardım tekniğinin, eğitiminin, çalışma ve uygulamalarının, kullanılacak yardımcı araç ve gereçlerin, sporcuların yetiştirilmesinin, çalışma yapılan yerlerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin standartların belirlenmesi, bu konuda çalışacak olan eğitim merkezlerinin, eğitim kurum ve kuruluşlarının ve eğitmenlerinin eğitim ve eğitmenlik kurallarının belirlenmesi, havuz, göl, deniz ve yapay iç suların kıyılarında yapılan su sporlarının ve bu alanları kullanan kişilerin katıldığı etkinliklerle ilgili güvenlik önlemlerinin alınması ve denetiminin gerçekleştirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2- (1)Bu Talimat, Federasyonun uluslararası federasyonlara üyeliğinden doğan görev ve yetkileri çerçevesinde, ülkemizde deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda, su parklarında ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda karada da gerçekleştirilebileceksu üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak can kurtarma ve ilkyardım teknikleri ve eğitimleri ile ilgili olarak Federasyondan yetki belgesi alarak çalışacak olan; cankurtarma eğitim merkezlerinin, cankurtaran ve eğitmenlerin, her türlü havuz ve su parkları  işletmelerinin, sahil ve kıyı işletmelerinin, spor kulüplerinin, üniversitelerin can kurtarma eğitim birimleri ile  ulusal ve uluslararası kurallara göre yapılacak yarışmalarda yarışacak sporcuların uyması gereken ön koşul ve standartların, bu birimler ve kişilerin denetlenme ve belgelendirilme açısından uyacakları kurallar ile yetkilendirilme usul ve esaslarını kapsar.

 

DAYANAK                                                                                                                         

Madde 3– (1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine, 3/4/2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsüne ve 28/1/2006 tarih ve 26063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR                                                                                                                      

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

 1. (Değişik:12/5/2016 -Tal/1. md.) Altın cankurtaran: Açık deniz, göl, doğal ve yapay iç sular ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,
 2. Altın eğitmen: Bronz, Gümüş, Altın cankurtaran ve cankurtaran eğitmeni eğitimi  programlarını uygulayan eğitmeni,
 3. Bronz cankurtaran: Havuzlarda ve su parklarında güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,
 4. Bronz eğitmen: Bronz ve gümüş cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla yetkili eğitmeni,
 5. Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşları: Cankurtarma ve ilk yardım eğitim merkezlerini, üniversite cankurtarma eğitim birimlerini, spor kulüplerini,
 6. Cankurtarma Eğitim Merkezi: Türk Ticaret Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış, cankurtarma, su üstü ve sualtı arama kurtarma ve ilkyardım teorik ve pratik eğitimlerini vermeye yetkili kurum ve kuruluşları,
 7. CMAS: Dünya Sualtı Etkinlikleri Konfederasyonunu,
 8. Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu (TSSF),
 9. Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,
 10. Gümüş cankurtaran: Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,
 11. Gümüş eğitmen: Bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla görevli eğitmeni,
 12. Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
 13. Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
 14. ILS: Uluslararası Cankurtarma Federasyonunu,
 15. ILSE: Avrupa Uluslararası Cankurtarma Federasyonunu,
 16. İlkyardımcı: Temel ilkyardım, harici kalp masajı ve suni solunum uygulamasını bilen sertifikalı uzmanı,
 17. İlkyardım eğitmeni: Federasyonun ilkyardımcı eğitim programını uygulayan eğitmeni,
 18. İlkyardım eğitmen eğiticisi: Federasyonun ilkyardım eğitmen eğitimi programını uygulayan eğitmeni,

ö) (Değişik:12/5/2016 -Tal/1. md.) Risk yönetim planı: Her türlü havuz, su parkı, doğal ve yapay iç sular, sahil ve kıyı işletmelerinin yetkili risk yöneticisinin (işletmecisinin) mevzuat ile bu Talimattaki ilke ve standartlar çerçevesinde hazırlamak zorunda olduğu planı içeren belgeyi,

 • Spor Kulübü: Dernekler Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna tescilli olan spor kulüplerini,
 • Sporcu cankurtaran: Cankurtarma spor karşılaşmalarına katılan lisanslı sporcuları,
 • Üniversite Cankurtarma Eğitim Birimleri: Üniversitelerin bünyelerinde kurulan ve konu ile ilgili amatör faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve kulüpleri ile Federasyonun yönetim kurulu tarafından denkliği kabul edilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu ve suda hayat kurtarma ile ilgili derslerin okutulduğu bölümlerini, 

            ş)   Yetki belgesi: Bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitimleri ile ilkyardımcı eğitimleri ve 

                  sınavları ile bronz, gümüş cankurtaran eğitmen eğitimleri veren cankurtarma eğitim kurum ve  

                  kuruluşlarına Federasyon tarafından verilen belgeyi,

            t)   Yönetmelik: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliğini,

            u)  (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Resmi Kurum: Federasyon haricindeki idari ve mülki amirler

                  ile kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili, yetkili tüm kamu kurumlarını,

            ü) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Risk Değerlendirme Raporu: Her türlü havuz, su parkı, doğal

                 ve yapay iç sular ile sahil ve kıyı işletmelerinin, uluslararası standartlar gereğince ILSE

                 tarafından sertifikalandırılan Risk Değerlendirme Görevlisinden bedeli karşılığı alınan,

                 gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara da sunmak zorunda olduğu, işyerinde var olan ya da

                 dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan

                 faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol

                 tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları içeren yıllık raporu,

            v)  (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Risk Değerlendirme Görevlisi: ILSE tarafından Risk

                 Değerlendirme Görevlisi olarak sertifikalandırılan ve Federasyon tarafından da yetki belgesiyle

                 yetkilendirilen kişiyi,

            y)  (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Yüzme Suyu: Yetkili makamlarca yüzmeye açıkça izin

                 verilen veya yüzmenin yasaklanmadığı ve geleneksel olarak çok sayıda insanın yüzdüğü havuz,

                 doğal ve yapay iç sular, akarsu, göl, baraj gölü ve deniz suyunu,

            z) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/1. md.) Yüzme Alanı: Yüzme suyunun bulunduğu alanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşu Açma,

Yetki Belgesi Alma Koşulları ve Gerekli Ekipmanlar

CANKURTARMA EĞİTİM KURUM VE KURULUŞU AÇMA, YETKİ BELGESİ ALMA KOŞULLARI

Madde 5- (1) Cankurtarma ve cankurtarma eğitmeni eğitimi verebilmek için Federasyondan yetki belgesi alınması zorunludur. Yetki belgesi süresi 1 (bir) takvim yılı olup 01 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasını kapsar.

(2) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları açma ve yetki belgesi almak için dilekçe ekinde istenecek belgeler:

a) Cankurtarma eğitim merkezi açma ve yetki belgesi alma koşulları:

 1. Vergi levhası aslı veya mali müşavir onaylı sureti
 2. (Değişik:12/5/2016 -Tal/2. md.) Kuruluş sözleşmesinde “su sporları veya cankurtarma veya ilkyardım eğitimleri vermek” ibaresinin bulunduğunu kanıtlayan ticaret sicil gazetesi veya esnaf sanatkarlar odasından aslı veya noter onaylı sureti (İlk iki bendde belirtilen belgelerden herhangi birisinde veya sunulacak bir resmi belgede iştigal konusunun belirtilmiş olması yeterlidir),
 3. Sorumlu işyeri sahibinin / müdürün ve eğitmenlerin imza beyannameleri aslı veya noter onaylı sureti,
 4. Bünyesinde en az gümüş eğitmen seviyesinde eğitmenle yapılan iş sözleşmeleri aslı veya noter onaylı sureti,
 5. Yönetim Kurulu tarafından o yıl için belirlenmiş olan yetki belge bedeli ile eğitmen ödentilerinin Federasyonun banka hesabına yatırıldığına dair makbuz.

b)Spor kulübü açma ve yetki belgesi alma koşulları:

 1. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince verilen ve kulübün sualtı dallarında çalışma yapabileceğini gösteren güncel tarihli tescil belgesi aslı. 
 2. (Değişik:12/5/2016 -Tal/2. md.) Cankurtarma eğitimlerinin verilmesine dair kulübün yönetim kurulu kararı aslı veya noter onaylı sureti, (İlk iki bendde belirtilen belgelerden herhangi birisinde veya sunulacak resmi bir belgede iştigal konusunun belirtilmiş olması yeterlidir).
 3. Bünyesinde en az gümüş eğitmen seviyesinde eğitmen veya eğitmenlerle yapılan iş sözleşmeleri aslı veya noter onaylı sureti,
 4. Kulüp yetkilisi ve eğitmenlerin imza beyannamesi aslı veya noter onaylı sureti,
 5. Yönetim Kurulu tarafından o yıl için belirlenmiş olan yetki belge bedeli ile eğitmen ödentilerinin Federasyonun banka hesabına yatırıldığına dair makbuz.

c) (Değişik:12/5/2016 -Tal/2. md.) Üniversitelerde cankurtarma eğitimleri ile ilgili birimler ve denklik koşulları:

 1. Üniversitelerin fakülte, yüksekokul ve sualtı ile ilgili diğer birimlerinde; “suda hayat                    kurtarma” ile ilgili dersin okutulduğuna dair bölüm müfredatının yazılı olduğu onaylı belge,
 2. Üniversitelerin fakülte, yüksekokul ve ilgili diğer birimlerinde; “suda hayat kurtarma” ile ilgili dersi vermekle yetkili öğretim elemanının en az TSSF/ILS Gümüş Cankurtaran Eğitmen belgesine sahip bulunduğuna ve bu eğitim biriminde kadrolu ya da sözleşmeli kadrolu olduğuna dair ilgili bölüm yetkilisi tarafından onaylanmış görev yazısı aslı,”

(3)  (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Cankurtarma eğitmenleri bir yıl içinde bağlı olduğu Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezleri ve Federasyona en az 15 gün önceden yazılı bildirim yapmak kaydı ile en fazla 2 kez yetkili merkez değişikliği yapabilir.  Aksi durumda en az 6 ay süre ile Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezlerinde eğitmen olarak görev alamazlar.

(4) (Ek fıkra:05/10/2017-Tal/1. md./ a) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezleri tarafından Federasyona, yerleşik adresi bulunan bir ofis adresinin faaliyet adresi olarak bildirilmesi zorunludur. (Deniz hava, kara vb.herhangi bir taşıt adres olarak bildirilemez; eğitim faaliyetleri bu ve benzeri taşıtlarda gerçekleştirilemez.)

(5) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezleri, Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan para cezasını ödemeden yetki belgesi verilmez.

(6) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Cankurtarma eğitmeni, Disiplin kurulu tarafından verilmiş olan para cezasını ödemeden faaliyette bulunamaz, yetki belgesine kaydı yapılmaz.

(7) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Disiplin Kurulunun vermiş olduğu para cezasını ödemeyenler Federasyondan hiçbir belge talep edemez, faaliyette bulunamazlar.

(8) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Tüm ödentilerini ödemiş ve belge noksanı olmayan Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezi yetki belgesi verilir.

(9) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/2. md. – Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Yetkili Cankurtaran Eğitim Merkezi bünyesinde, en az bir tanesi gümüş eğitmen belgesine sahip olmak şartı ile aşağıdaki koşullarda eğitmen görevlendirilebilir.

             a) Eğitim Merkezi, her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen yıllık eğitmen vize harcını ödemek suretiyle bünyesinde bir tanesi en az gümüş eğitmen olmak üzere en fazla beş eğitmen çalıştırabilir.

             b) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ a) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezi, bir tanesi en az gümüş eğitmen olmak üzere toplam beş eğitmenden fazlasını ancak yeni yetki belgesi almak suretiyle açacakları şubelerde çalıştırabilir. Bir şubede en fazla beş eğitmen çalıştırılabilir.

          (10) (Ek fıkra:26/06/2018 -Tal/1. md./1) Hakkında idari tedbir kararı verilmiş merkezler, idari tedbir alınmasına sebep olan merkez yöneticileri, eğitimciler ve spor elemanları, idari tedbir kararı ortadan kalkıncaya kadar herhangi bir kurs açamaz, kurslarda görev alamaz.

CANKURTARMA EĞİTİM KURUM VE KURULUŞU AÇMA VE YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EKİPMANLAR

Madde 6- (1)(Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ b) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezi açma ve yetki belgesi almak için cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarında bulunması zorunlu ekipmanlar: 

 1. (Değişik:26/06/2018 -Tal/1. md./2)Akademik ve dershanede yapılacak pratik çalışmalar yapmaya uygun en az 12 kişilik derslik
 2. Televizyon, bilgisayar, slayt makinesi, projeksiyon ya da tepegöz, video gibi görsel sunum için teknik donanım,
 3. Yazı Tahtası,

ç)   İlkyardım Çantası,

 • En az 5 Lt’lik oksijen tüpü, bağlantı aparatı ve rezervuarlı maske aparatları,
 • İlkyardım eğitimlerinde kullanılacak manken ve yardımcı malzemeleri,
 • Cankurtarma eğitimi için kullanılacak yardımcı malzemeler,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlkyardım Çantası ile İlkyardım ve

Su Eğitim Mankenleri Standardı, Yardımcı Malzemeler

İLKYARDIM ÇANTASI

Madde 7- (1) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ c) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezlerinin bulundurmak zorunda olduğu ilkyardım çantasının;

 1. Su geçirmez kumaş, alüminyum/metal ya da plastik kutudan imal edilmiş olması,
 2. Sarı, turuncu ya da kırmızı renkleri olması,
 3. Steril malzemeleri koymak için bölmelerinin bulunması,

ç)   Üzerinde ulusal ya da uluslararası ilkyardım simgesi bulunması ya da “ ilkyardım çantası” yazması gerekmektedir.

İLKYARDIM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER

Madde 8- (1)(Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ d) İlkyardım çantasının içinde bulunması gereken malzemeler listesi:

      CİNSADET
 Steril Gazlı Bez10
 Yara temizleyici 50 ml1
 Sargı Bezi2
 Makas1
 Fener1
 Düdük1
 Not Kağıdı – kalem1
 CPR maskesi1
 Steril eldiven2
 Yanık kremi1
 Boyunluk1
 Yara bandı (Muhtelif)20
 Alüminyum Battaniye1
 Elastik bandaj1
 Turnike Lastiği1

İLKYARDIM EĞİTİM MANKENLERİ STANDARDI

Madde 9-  (1) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ e) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezlerinin ilkyardım eğitiminde kullanacakları mankenin aşağıdaki özelliklerde olması gerekmektedir.

 1. Burnu yumuşak plastikten sıkıştırılabilen veya kapatılabilen, ağız ve burun

boşluğundan hava akışı olan, ağızdan ağza ve ağızdan buruna yapay solunum yapmaya uygun olması,

 • Solunum uygulaması esnasında ciğerlerin hareketi gözle görülebilmesi,
 • Yalnızca doğru pozisyonda hava yolu açılabilmeli ve yapay solunum

uygulanabilmeli,

      ç)   Anatomik olarak kalp masajı baskı noktaları doğru hissedilebilmelidir.

MANKEN KULLANIM KOŞULLARI

Madde 10- (1) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ f) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezleri yetişkin, çocuk ve bebek boylarından birer adet manken bulundurmak zorundadırlar. Aynı manken üzerinde yetişkin ve çocuk ayarı yapılabiliyorsa bu model manken ve bebek boyunda birer adet manken bulundurmak zorundadırlar.

(2) Manken kullanımı esnasında, öğrencilerin ağız salgılarının birbirine bulaşmasını engellemek amacıyla, tek yönde hava akışına izin veren ağız koruyucularının kullanılması, eğitimlerin sonunda ciğerlerin yenileriyle değiştirilmesi ve yüzlerin her bir kişinin kullanımında sonra dezenfektanlarla silinmesi zorunludur.

SUDA KULLANILACAK EĞİTİM MANKENİ STANDARDI

Madde 11- (1)(Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ g) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezlerinin sudaki eğitimlerinde kullanacakları mankenin su dolu ağırlığı asgari 40kg olmalı ve hem tamamen pozitif hem de tamamen negatif yüzerlik sağlanabilecek şekilde ayarlanabilmelidir.

YARDIMCI MALZEMELER

Madde 12- (1)(Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ ğ) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezlerinin bulundurmak zorunda oldukları yardımcı malzemeler:

a) Kurtarma Kemeri: en az iki adet

b) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md. ğ) Kurtarma Topu: En az bir adet, 15-25 metre yüzebilen ipe bağlı file içerisinde minimum 30 cm çapında plastik top

c) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md. ğ) Kurtarma ipi: En az bir adet, en az 15-25 metre uzunluğunda yüzebilen ipten imal edilmiş ve özel torbasında atılabilir ve atılırken otomatik olarak açılan ip ve torbası,

ç) Eğitmen üniforması,

d) En az 6 takım maske, palet ve şnorkel.

e) En az 1 adet sedye

f) En az 1 adet battaniye                                                       

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cankurtaran ve Cankurtaran Eğitmeni Giysi Kural ve Koşulları

CANKURTARAN GİYSİ KURAL VE KOŞULLARI

Madde 13- (1)Her türlü havuz işletmeleri, su parkları, sahil ve kıyı işletmelerinde çalışan cankurtaranların çalışma saatleri içerisinde üniforma giymesi zorunludur.

(2) (Değişik:12/5/2016 -Tal/3. md.) Cankurtaranın üniformasının, t-shirt, atlet, uzun kollu t-shirt ya da montunun zemini parlak sarı renkte olması, sırt kısmında ve iki omuz arasında “LIFEGUARD veya CANKURTARAN kelimesinde her bir harf kalın ve koyu renkte  ve her bir harfi en az 65 mm yüksekliğinde” yazması zorunludur.  Turistik alanlarda veya yabancılara hizmet verilen diğer yerlerde cankurtaran yazısı İngilizce “LIFEGUARD” ya da hizmet verilen topluluğun ana dilinde yazılabilir.

(3) Cankurtaranın üniformasının, şort, mayo ya da eşofmanının zemini kırmızı renkte olması, bel kısmında, sarı renkler kullanılarak “Cankurtaran” yazması zorunludur. Turistik alanlarda ve yabancılara hizmet verilen diğer yerlerde Cankurtaran yazısı İngilizce “LIFEGUARD” ya da hizmet verilen topluluğun ana dilinde de yazılabilir.

(4) Gölgelik alan bulunmayan yerlerde ve/veya direkt güneş altında görev yapan Cankurtaranın, zemini kırmızı renkte ve ön kısmında sarı renkte “Cankurtaran” yazan şapka giymesi zorunludur.

CANKURTARAN EĞİTMENİNİN GİYSİ KURAL VE KOŞULLARI

Madde 14 – (1) Cankurtaran eğitmeninin, eğitimleri esnasında üniforma giymesi zorunludur.

(2) Cankurtarma eğitmeninin üniformasının rengi ve modeli federasyon tarafından belirlenir ve resmi internet sitesinden duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cankurtaran, Cankurtaran Eğitmeni, İlkyardımcı, İlkyardım Eğitmeni ve İlkyardım Eğitmen Eğiticisi Eğitimlerine Katılma Ön Koşulları

SPORCU CANKURTARAN

Madde 15- (1) Sporcu cankurtaran olmak için, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Kulüp Tescil Talimatına göre lisanslı sporcusu olmak zorundadır.  Sporcu cankurtaranlar profesyonel olarak çalışamazlar.

BRONZ CANKURTARAN

Madde 16- (1) Bronz cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

 1. 18 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek (Ek cümle:12/5/2016 -Tal/4. md.) (Engelli olup da Federasyonun Sağlık Kurulunca hazırlanan rehberde belirtilen engeliyle ilgili dal uzman (Federasyon Sağlık Kurulu)hekiminden, yine rehberde belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek sağlık açısından uygunluk raporu alındığı takdirde, cankurtaranlık veya cankurtaran eğitmenliği için başvurulabilir),

ç)   Bu Talimatın 31 inci maddenin (2) nci fıkrasında belirtilen becerileri yapabilmek.

GÜMÜŞ CANKURTARAN

Madde 17- (1) Gümüş cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

 1. 18 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. Bronz cankurtaran belgesine sahip olmak,

ç) Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek.

ALTIN CANKURTARAN

Madde 18- (1) Altın cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar:

 1. 19 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,

ç)   Gümüş cankurtaran belgesine sahip olmak,

d)  Federasyonun en az 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,

e) En az 6 ay gümüş cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden onaylı işyerinde çalışma bildirim belgesini ibraz etmek.

İLKYARDIMCI

Madde 19- (1) İlkyardımcı eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

 1. 15 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek.

BRONZ CANKURTARAN EĞİTMENİ

Madde 20-  (1)Bronz cankurtaran eğitmeni olabilmenin koşulları;

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak ve bunu belgelemek,

 • Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,

c) Altın cankurtaran belgesine sahip olmak,

               ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

              d) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,

              e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel

Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

            f) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal

edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

 • En az 6 ay altın cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden onaylı işyerinde

çalışma bildirim belgesini ibraz etmek. 

GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTMENİ

MADDE 21- (1) GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTMENİ OLABİLMENİN KOŞULLARI;

 1. 22 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az lise mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,

              ç)    Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

              d)    Bronz cankurtaran eğitmen belgesine sahip olmak,

              e)     Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,

              f)     7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel

Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

            g) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal

                edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

              ğ) En az 2 yıl bronz eğitmen olarak yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda kayıtlı

                 eğitmen olarak çalışmış olmak ve en az 80 kişiye bronz veya gümüş cankurtaran kursu vererek  

                 bilgi kayıt formu imzalamış olmak.          

ALTIN CANKURTARAN EĞİTMENİ

Madde 22- (1)Altın cankurtaran eğitmeni olabilmenin koşulları;

 1. 25 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az lise mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,

               ç)  Gümüş cankurtaran eğitmen belgesine sahip olmak,

               d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

               e) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,

               f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

               g) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,
               ğ) En az 3 yıl gümüş eğitmen olarak yetkili cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda çalışmış olmak, en az 150 kişiye bronz veya gümüş cankurtaran ve en az 10 kişiye altın cankurtaran kursu vererek bilgi kayıt formu imzalamış olmak.

İLKYARDIM EĞİTMENİ

Madde 23- (1) İlkyardım eğitmeni olabilmenin koşulları;

 1. 19 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az lise mezunu olmak ve belgelemek,
 3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç)   Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,

               d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

               e) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak.

İLKYARDIM EĞİTMEN EĞİTİCİSİ

Madde 24- (1) İlkyardım eğitmen eğiticisi olabilmenin koşulları;

 1. 24 yaşını doldurmuş olmak,
 2. İlkyardım eğitmeni belgesine sahip olmak,
 3. En az lise mezunu olmak ve belgelemek,

ç)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

 • Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
 • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel

Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

 • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi

iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

ALTINCI BÖLÜM

Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşları

Tarafından Kullanılacak Formlar

FORMLAR

Madde 25- (1) Denetlemelerde ve cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları tarafından kullanılabilecek formlar:

 1. Cankurtarma eğitim merkezi açma başvuru formu (Form 1)
 2. (Değişik:12/5/2016 -Tal/6. md.) Cankurtarma Kuruluşu Eğitmen Çalışma  Sözleşmesi formu (Form 2)
 3. Kurs izin formu (Form 3)

ç)   İstek formu (Form 4)

 • İşyerinde çalışma bildirim formu (Form 5)
 • Cankurtaran eğitmen sınavı katılım talep formu (Form 6)
 • Cankurtaran merkezi eğitim denetleme formu (Form 7)
 • Cankurtaran merkezi açma ve yetki belgesi alabilme koşullarını denetleme formu (Form 8)

ğ)   Sağlık bildirim formu (Form 9)

h)  Cankurtaran, havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerini denetleme formu (Form 10)

ı)  (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/6. md.) Kaza Raporu formu (Form 11)

i)  (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/6. md.) Risk Değerlendirme Raporu formu (Form 12)

j)  (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/6. md.) Yetkili Kişiler ve Cankurtaran Eğitmeni İmza Örnekleri formu (Form 13)

k) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/6. md.) Cankurtaran Sınavı Uygulama Tablosu (Ek-A)”

YEDİNCİ BÖLÜM

Havuz, Su parkı, Sahil ve Kıyı İşletmelerinin Bulundurması Gereken Ekipman,

Malzeme ile Uyumaları Gereken Koşullar,

Standartlar ve Denetleme Usulü

HAVUZ, SU PARKI, SAHİL VE KIYI İŞLETMELERİNDE BULUNMASI GEREKLİ EKİPMAN VE MALZEMELER

Madde 26- (1) Havuz ve su parklarında bulunması gerekli ekipman ve malzemeler:

            a) Özel imal edilmiş en az 4 basamaklı, kapalı havuzlarda asgari 150 cm, açık havuzlarda asgari 200 cm yüksekliğinde cankurtaran sandalyesi. (Cankurtaran sandalyesi, havuza 2 m den daha uzakta olmayacak şekilde ve havuzun her yerini rahat görebilecek yerde olmalıdır. Açık havuzlarda kullanılacak cankurtaran sandalyesinin üst tarafında cankurtaranı güneşten koruyacak bir düzenek olması gerekmektedir.)

            b) (Değişik:12/5/2016 -Tal/7. md.) Dikdörtgen, alt yarı sarı renk üst yarı kırmızı renk, cankurtaran sandalyesinin üzerinde iki metre yükseklikte monte edilmiş direk üzerine, 75 x 100 cm.  ölçülerinde, asgari bir adet cankurtaran hizmet bayrağı (Cankurtaran görevde, Plaj kullanımı güvenli),

            c) Dikdörtgen düz sarı renkte, 75×100 cm ölçülerinde, altında açıklaması olan ve havuz kullanımını geçici süreliğine yasaklayan bayrak,

            ç) Dikdörtgen düz kırmızı renkte, 75×100 cm ölçülerinde, havuzun kullanıma kapalı olduğu saatlerde suya girişi yasaklayan bayrak,

            d) T-shirt sarı, şort kırmızı, şapka kırmızı renkte, her cankurtaran için en az bir takım cankurtaran üniforması,

            e) En az bir adet kurtarma topu,

            f) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere kurtarma kemeri, 

            g) Kakıç: En az bir adet, en az 2 m. uzunluğunda ucu olası yaralanmaları engelleyecek biçimde plastik kaplı uzun alüminyum ya da ahşap sopa,

            ğ) Kolay görülebilir ve rahat okunabilir yerde Türkçe ve uluslararası dilde, uyarı bayraklarının renkli tanıtımı olan,  havuz kullanımı kurallarının yazılı olduğu bilgilendirme ve uyarı panosu,

            h) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere cankurtaran düdüğü,

            ı) En az bir adet battaniye

i) Oksijen seti

j) İlk yardım çantası

k) Megafon

l) Düdük

m) En az 1 adet sedye

            (2) Plajlarda bulundurulması gerekli ekipman ve malzemeler:

            a) (Değişik:12/5/2016 -Tal/7. md.) Plajlarda emniyet şeridi oluşturulmuş her 200 m lik kontrollü yüzme alanı için risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran istasyonu (Cankurtaran kulesinin bulunacağı yer, cankurtaran eğitim müfredatında belirtilen yüzme mesafesi ve süreleri baz alınarak bir cankurtaranın emniyet şeridi oluşturulmuş yüzme alanının en uzak noktasına maksimum 3 dk içinde yüzerek ulaşabilecek uzaklıkta ve kontrollü yüzme alanını rahat görebilecek yerde olmalıdır). Kule, kullanılabilir, amacına uygun ve estetik olmalı, iniş yönü yüzme alanındaki vakayla göz teması kesilmeyecek ve pratik iniş şekilde olmalıdır.

            b) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kolay görülebilir ve okunabilir yerde, Türkçe ve uluslar arası dilde plaj kullanım ve uyarı panosu,

            c) (Değişik:12/5/2016 -Tal/7. md.) Kontrollü her yüzme alanı sınırları için, plajdan deniz kıyısına en az iki metre mesafede, yerden üç metre yükseklikte bir direk üzerinde, dikdörtgen, alt yarı sarı üst yarı kırmızı renkte, 75×100 ölçülerinde, en az iki adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran sorumluluk alanlarını belirleyen cankurtaran hizmet bayrakları (cankurtaran görevde olmadığı durumlarda bayraklar asılmayacaktır),

            ç) T-shirt sarı renk, şort kırmızı renk, şapka kırmızı renkte, her cankurtaran için 1 takım cankurtaran üniforması,

d) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kurtarma ipi,

e) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kurtarma topu,

f) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda suda batmayan sedye    

g) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere kurtarma kemeri,

ğ) Bir adet motorlu kurtarma botu veya Jet Ski, (Kurtarma botu veya Jet Ski başka

amaç için kullanılmamalı ve rahat görülebilen bir yerinde Türkçe ve uluslararası bir dilde “Cankurtaran” yazısı bulunmalıdır. Kurtarma amaçlı kullanılan motorlu deniz taşıtı, 2 personelle asgari 15 mil hızda gidebilmeli ve eğer gerekli ise ehliyetli personeli olmalıdır.)

h) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere cankurtaran düdüğü,

ı) En az bir adet megafon,

i) Her cankurtaran için bir adet telsiz,

j) Oksijen seti,

k) En az bir adet battaniye,

l) Her cankurtaran kulesi için bir adet dürbün,

m) 27.maddede belirtilen standartlarda ve en az ikişer adet olmak üzere risk yönetim

planına uygun sayıda plaj dikkat ve uyarı bayrakları,

            n) Her Cankurtaran kulesi için az bir adet ilkyardım çantası,

            o) 200 mt ve daha büyük  kontrollü yüzme alanı bulunan plajlarda en az 1 adet olmak üzere risk yönetim planına uygun  Cankurtaran istasyonu kulübesi,

            ö) Plajlarda, kontrollü yüzme alanları dışında kalan yerlerde suya girmenin tehlikeli olduğunu gösteren ve plaj kullanıcılarını kontrollü yüzme alanına yönlendiren uyarı levhaları konulmalıdır. Bu levhalar asgari 75 x 100 ölçülerinde olmalıdır.

            (3) Kurtarma botunda bulunması gerekli ekipman ve malzemeler:

a) Bir adet dürbün,

b) Bir takım maske, palet ve şnorkel,

c) En az 20 m uzunluğunda bir adet kurtarma topu,

ç) En az bir adet kurtarma kemeri,

d) Bir adet düdük.

PLAJ DİKKAT VE UYARI BAYRAKLARI

Madde 27- (Değişik:12/5/2016 -Tal/8. md.) (1) Sahil ve kıyı işletmelerinde, cankurtaran istasyonlarında kullanılacak flamalar, kule üzerinden iki metre yükseklikte olacak şekilde monte edilmiş direğe, 75×100 cm ölçülerinde iki adet flama asılabilecek, kolayca çıkarılıp takılabilecek şekilde olmak ve aşağıda anılan bayraklarının standartları aşağıdaki gibi olmak zorundadır.

a) Cankurtaran görev başında ve denize girmek güvenli:  Dikdörtgen, üst yarı kırmızı alt yarı sarı,75×100 cm ölçülerinde,

b) Cankurtaran görev başında, deniz ve hava şartları riskli: Dikdörtgen düz sarı, cankurtaran görev başında ve denize girmek güvenli bayrağının altına asılı, 75×100 cm ölçülerinde, (Madde 26/2-b bendindeki plaj kullanım uyarı panoları ve “ö” bendi uyarı levhalarında veya 27/2 maddesinde istenildiği şekilde),

c) Denize girmek tehlikeli ve yasak: Sadece dikdörtgen kırmızı bayrak, 75×100 cm ölçülerinde,

(2) Sahillerde cankurtaranın görev yaptığı kontrollü yüzme alanlarını belirleyen veya diğer uyarı bayraklarının standartları aşağıdaki gibi olmak zorundadır:

a) Kontrollü her yüzme alanı sınırları için plajdan deniz kıyısına en az iki metre mesafede, yerden üç metre yükseklikte bir beyaz renkli direk üzerinde, dikdörtgen, alt yarı sarı üst yarı kırmızı renkte, 75×100 cm ölçülerinde, en az iki adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran sorumluluk alanlarını belirleyen cankurtaran hizmet bayrakları (cankurtaran görevde olmadığı durumlarda bayraklar asılmayacaktır).

b) Sörf ve motorlu motorsuz deniz araçlarına ait bölge sınırı: Dikdörtgen, 75×100 cm ölçülerinde, sol üst ve sağ alt siyah, sağ üst ve sol alt beyaz renk dört parçalı damalı bayrak, yerden üç metre yüksekliğinde, deniz kıyısına en az iki metre uzaklıkta, beyaz renkli direk üzerine,

c) Zararlı deniz canlıları olabilir: Dikdörtgen, mor renk, 75×100 cm ölçülerinde, yerden üç metre yüksekliğinde, plajdan deniz kıyısına en az iki metre noktasına yerleştirilmiş direk üzerine,

(3) Sahil ve kıyı işletmeleri, bu bayrakların renkli tanıtımını gösteren panoları, tüm yüzenlerin plaj kullanıcılarının rahat görebileceği yerlere koymak zorundadır.”

HAVUZ, SU PARKI, SAHİL VE KIYI İŞLETMELERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR VE DENETİMİ

Madde 28- (1)Her türlü havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinde sadece TSSF cankurtaran belgeli cankurtaranlar görevlendirilir.

(2) İşletmeler cankurtaranı başka bir görevde çalıştıramaz.

(3) Havuzda, derinlik fark etmeksizin her bir havuz için asgari bir, büyük havuzlarda her 500 m2 için asgari iki bronz cankurtaran olmak üzere, risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran bulundurulması zorunludur.  

(4) Kaydırak bulunan havuzlarda, kontrolü birbirinden bağımsız her kaydırak için, gönderen ve karşılayan olmak üzere en az iki bronz cankurtaran bulundurulması zorunludur.        
(5) Plajlarda, plaj kullanım kurallarını içeren uyarı panoları üzerinde belirtilen saatler arasında,  motorlu ve motorsuz yapılan su sporları aktivitelerinden arındırılmış her 200 (ikiyüz) metrelik yüzmeye uygun sahil şeridi için en az iki gümüş cankurtaran ve her cankurtaran kulesi için bir gümüş cankurtaran olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda ve yerde cankurtaran bulundurulması zorunludur. 

(6) (Değişik:12/5/2016 -Tal/9. md.) En az 10 Bronz ve/veya Gümüş cankurtaran çalıştırmak zorunda olan havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmeleri, cankurtaranların yönetiminden sorumlu olacak en az bir Altın cankurtaran bulundurmak zorundadır. Derinliği üç metre ve daha fazla olan havuzlarda en az TSSF Gümüş Cankurtaran sertifikasına sahip cankurtaranların bulundurulması zorunludur.

(7) Cankurtaranların sorumluluk alanları, emniyet şeridi oluşturulmuş kontrollü yüzme alanlarıdır. Bu alanların dışında kalan yerlerde gerçekleşecek boğulma vakalarında cankurtaran sorumlu tutulamaz. Cankurtaranın kazaya müdahale için sorumlu oldukları mesafe, cankurtaran eğitim müfredatında yer alan yüzme mesafesi ve süreleri baz alınarak, yüzerek 3 dk içinde ulaşabildikleri mesafedir.

(8) Emniyet şeridi oluşturulmuş kontrollü yüzme alanlarının, açığa doğru emniyet şeridinin dışında kalan yerlerde gerçekleşen boğulma vakalarında veya diğer acil durumlarda,  motorlu kurtarma botu ya da jet ski ile olaya müdahale edilmelidir.

 (9) (Değişik:12/5/2016 -Tal/9. md.) Federasyon denetim görevlileri veya ilgili resmi kurum görevlileri, yüzme alanlarında faaliyette bulunan işletmelerin bu Talimattaki koşul ve usulleri yerine getirip getirmediğini ve/veya çalışan cankurtaranları denetleyebilir. Denetlemelerde, Yönetmeliğe ve bu Talimata aykırı durumlar ilgili resmi kurumlarca tutanakla tespit edilir ve TSSF Cankurtarma Yönetmeliği ile bu Talimattaki yaptırımlar uygulanır.

(10) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/9. md.) Yüzme alanlarında faaliyette bulunan işletmeler ile burada çalışan cankurtaranlar, kendi işletmelerinde meydana gelen boğulma vakalarında kaza raporu düzenleyerek Federasyona ve ilgili resmi kurumlara göndermek zorundadır. Aksi halde haklarında TSSF Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatında belirtilen yaptırımlar uygulanır.

(11) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/9. md.) Yüzme alanlarında faaliyette bulunan işletmeler Risk Değerlendirme Raporu ile Risk Yönetim Planını ilgili mevzuatın yanı sıra TSSF Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatında belirlenen kriterler ile yayınlanan rehber ve standartlara göre hazırlatmak/hazırlamak zorundadır. Bunlara göre Risk Değerlendirme Raporu, Risk Değerlendirme Görevlisine hazırlatılır.

(12) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/9. md.) İşletmelerde istihdam edilen her yirmi personel için (ilgili mevzuata göre yetkilendirilmiş Merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış) bir ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. Ayrıca ilk yardım araçlarının yüzme alanlarına yakın, sedye taşıma mesafesinde kazazedenin intikaline imkan verecek şekilde açık otopark alanlarında özel park alanı ayrılması da zorunludur.

YÜZME ALANLARINDA FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERDE TUTULACAK KAZA RAPORU (Form-11)

Madde 28/A- (Ek madde:12/5/2016 -Tal/10. md.) (1) İşletmelerde meydana gelen ve cankurtaran müdahalesini gerektiren olayların görevli cankurtaran veya işletmeci tarafından ilgili resmi kurumlara ve Federasyona raporlanması zorunludur. Buna ilişkin Kaza Raporunun içermesi gereken kriterler şunlardır:

              a) Kazazedenin adı, adresi, yaşı, telefonu,

              b) Olayın saati ve tarihi,

              c) Olay yeri,

              d) Olayın oluş şeklinin tarifi

              e) Görgü tanıklarının ifadesi

              f) Yapılan cankurtarma ve/veya ilkyardım, tedavi ve tavsiyeler

              g) Olayın önlenebilmesine yönelik muhtemel tedbirler ve öngörüler

              h) Cankurtarma ve/veya ilk yardım yapan kişi ya da formu dolduran kişiye ait bilgiler (görevli personel) ve imzası

YÜZME ALANLARINDA FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERİN RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Form-12)

Madde 28/B- (Ek madde:12/5/2016 -Tal/10. md.) (1) İşletmelerin yüzme alanları için bir risk değerlendirmesini, ILSE tarafından sertifikalandırılan ve Federasyon tarafından da yetkilendirilen Risk Değerlendirme Görevlisine yaptırması ve buna uygun bir müdahale stratejisi (Risk Yönetim Planı) belirlemesi zorunludur. İşletmenin koşullarında değişiklik olması halinde Risk Değerlendirme Raporu güncellenir. Risk Değerlendirme Raporunda bulunması gereken kriterler şunlardır:

              a) Havuz salonu ve soyunma odalarının (plaj alanının) fiziksel çevresi

              b) Çalışanların kullandığı güvenlik ve temizlik malzemeleri ve oyun ve eğitim ekipmanı gibi faaliyetlerde kullanılan malzemeler

              c) Kullanıcıların konfor ve güvenliği için ihtiyaç duyulan hijyen düzeyleri

              d) Temizlik kimyasallarının kullanımı, muhafazası ve depolanması

              e) Kontrol edilmeyen (gözlenmeyen) havuzların (plajların) güvenlik düzenlemeleri

              f) Cankurtaran eğitimi ve/veya sertifikalı cankurtaran bulundurma

              g) Normal görev akışı esnasında cankurtaran güvenliği

              h) Her tür yüzme aktivitesine nezaret edilmesi, güvenlik düzenlemeleri ve kontrol edilmesi

              ı) Su öğeleri ve kaydıraklar, dalga makineleri ve tazyikli su püskürtücüleri gibi özel ekipmanların idaresi (işletilmesi)

              i) Çocuk ya da genç kategorisine giren kişilerin çalıştırılması

YÜZME ALANLARINDA FAALİYETTE BULUNAN İŞLETMELERE AİT RİSK YÖNETİM PLANI

Madde 28/C- (Ek madde:12/5/2016 -Tal/10. md.) (1) İşletmeci, çalışma sahası içerisinde hem çalışanlarının hem de ziyaretçilerinin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşletmecilerin uygun bir risk değerlendirmesinin yapılmış olduğundan emin olmak için tehlikeleri/riskleri tespit etmesi(araması), kime ve nasıl zararlı olabileceğine karar vermesi, riskleri değerlendirip gerekli tedbirleri alması, bulguları kaydetmesi ve zaman zaman bu değerlendirmelerini gözden geçirip gerekiyorsa değiştirmesi veya yenilemesi gerekir. Risk Yönetim Planı hazırlanırken Federasyonun yüzme alanlarının güvenliği hakkında düzenleyeceği rehberler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine de uyulması zorunludur. İşletmecinin risk değerlendirmesine dayanarak hazırlamak zorunda olduğu Risk Yönetim Planında uygulayacağı standartlar şunlardır:

              a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin  değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,

              b) İşletmesinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,

              c) Risklerden kaçınmak

              d) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek

              e) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek

              f) Riskli olaylara ve kazalara müdahale edebilecek önceden eğitim almış, tatbikat yapılmış ve bu konuda organizasyonları belirlenmiş bir ekibi (sertifikalı cankurtaran ve ilkyardımcıyı) ve aracı hazır bulundurmak.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sağlık Koşulları

CANKURTARANLARIN SAĞLIK KOŞULLARI

MADDE 29- (1)Cankurtaranlık sağlıklı olmayı gerektiren bir faaliyettir. Bronz, Gümüş ve Altın Cankurtaran eğitimine katılanlar sağlık, oluşabilecek hastalık ve kazalar ile ilgili olarak eğitimi verecek eğitmen tarafından bilgilendirildikten sonra Federasyonca hazırlanan Sağlık Bildirim Formunu (Form 9) doldurur ve imzalarlar. Bu formda belirli bir hastalığı olduğunu beyan edenler cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu tarafından uzman bir doktora yollanarak cankurtaranlık yapmasında sakınca olmadığına dair rapor almalıdır.

CANKURTARAN EĞİTMENLERİNİN SAĞLIK KOŞULLARI

MADDE 30- (1) Cankurtaran eğitmenleri yürütülen faaliyetin özelliğinden dolayı tam sağlıklı olmak zorundadırlar. Bronz, Gümüş ve Altın Cankurtaran eğitmenler, uzman bir doktor tarafından muayene edilip değerlendirilerek sağlık yönünden cankurtaranlık yapmaya uygundur raporu almak zorundadırlar.

(2) Sağlık raporlarının geçerlik süresi 1 yıldır. Sene ortasında sağlık raporu süresi bitenlerin çalışma belgesi rapor bitiş süresine kadar verilir. Bu sürede raporunu yenileyenlerin belgesi sene sonuna kadar uzatılır.

(3) Sağlık durumlarının değiştiğine dair kuşku oluşanlardan veya hakkında ihbar bulunanlardan Federasyon tarafından sağlık raporunun yenilenmesi talep edilebilir.

(4) Muayene sonucunda raporlarının açıklamalar bölümüne sağlık yönünden GEÇİCİ OLARAK CANKURTARANLIK YAPAMAZ kaydı düşülenlerin raporlarının bir örneği hekim tarafından Federasyona yollanır. Bu kişilerin cankurtaranlık yapmaları yasaktır ve cankurtaranlıkla ilgili tüm yetki ve belgeleri dondurulur. Cankurtaranlığa geçici olarak engel olan sağlık durumu düzeldiğinde aynı hekim tarafından muayene olunur ve CANKURTARANLIK YAPABİLİR raporu da hekim ve muayene olan tarafından Federasyona bildirilir.

(5) Muayene sonucunda raporlarına sağlık yönünden CANKURTARANLIK YAPAMAZ kaydı düşülenlerin raporlarının bir örneği hekim tarafından Federasyona yollanır. Bu kişilerin cankurtaranlık ve eğitmenlik yapması yasaktır ve cankurtaranlıkla ilgili tüm yetki ve belgeleri askıya alınır. Bu konuda itiraz Federasyonun Sağlık Kuruluna yapılabilir. Sağlık Kurulu gerekli gördüğünde ek tetkik ve muayeneler yaptırarak itirazı karara bağlar. Sağlık Kurulu tarafından da cankurtaranlık yapması sağlık yönünden sakıncalı bulunanlar cankurtaranlık ve eğitmenlik yapamazlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Cankurtarma ve İlkyardım Eğitim Standartları

BRONZ CANKURTARAN EĞİTİMİ STANDARDI

Madde 31- (Değişik:26/06/2018 -Tal/1. md./3)  (1)Bronz cankurtaran eğitimi süresi en az üç en fazla dört gün olup, müfredat toplam 21 saattir. 21 Saatlik dersin BCT 1-2-3-4-5-6-7-8 olan 13 saati, dershane ortamında teorik ve dershanede pratik, BCP 1-2-3-4-5 olan 8 Saati havuzda (su içinde)  pratik olmak zorundadır. Havuzda (su içi)  yapılacak pratikler dershanede yapılamaz. Bir eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir eğitmen altın cankurtaran asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir.

(2) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ h) Bronz Cankurtaran aşağıdaki yeterliliklerin hepsini sağlamak zorundadır. Bu beceriler maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanılmadan uygulanacaktır.

            Beceriler:

 1. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ h)  En az 180 cm derinlikten 3-5 kg ağırlığında bir cisim çıkarabilme
 2. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ h) Tek nefes ile (apnea) 10 metre mesafeyi sualtından yüzebilmek
 3. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ h) 50 metre mesafeyi kurtarma tekniği ile durmadan ve herhangi bir yere tutunmadan yüzebilmek

ç) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ h) 50 metre kurtarma parkuru: Kurtarma atlayışı tekniği ile suya atlamak ve kurtarma yüzmesi tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra, en az 180 cm derinlikten kurtarma mankenini dipten çıkarıp 25 metre su üstünde taşıyarak başlangıç noktasında dibe bırakıp, sudan çıkmak (Bu parkur en geç iki dakikada tamamlanmalıdır.)

 • (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ h) El-kol kullanmadan bir dakika süre ile baş su üstünde, eller havada ve dikey pozisyonda kalabilmek. (Bu beceride adayın ayakları yere basmamalı ve herhangi bir yardım almamalıdır.)

(3) (Ek fıkra:05/10/2017-Tal/1. md./ h)  Bronz cankurtaran eğitimlerinin havuz çalışmaları sığ su ortamında verilebilir. Ancak kıyıya çıkarma ve taşıma eğitimlerinin her hangi bir havuz veya benzeri bir ortamda yapılması zorunludur.

           (4) Bronz cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

 1. Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

BCT 1- İdari ders:

a. TSSF’nin tanıtımı,
b. TSSF’de cankurtaranlık,
c. Uluslararası cankurtaranlık, ILS nedir, üye ülkeler,
ç. TSSF/ILS Cankurtaran sertifika sistemi, 
d. TSSF ve ILS cankurtaran ve cankurtaran eğitmen üniformaları,
e. Cankurtaran istasyonu, görevlileri, standartları.

BCT 2- Cankurtaran istasyonu ve bulundurulması gerekli donanım ve malzemeler:
a. Havuz cankurtaranı yardımcı malzemeleri, kullanım şekilleri,
b. Haberleşme cihazları, 
c. Düdük ile haberleşme şekilleri,
ç. Telsiz kullanımı,
d. Acil haberleşme sistemleri  (112),
e. Havuz cankurtaranı malzemeleri bakımı ve muhafazası.

BCT 3ILS bayrakları çeşitleri ve kullanım amaçları:
a. Cankurtaran istasyonu yönlendirme tabelaları,
b. Havuz uyarı ve tehlike işaretleri,
c. Havuz kullanımı bilgilendirme panoları,
ç. Acil durum planlaması,
d. Kaza raporu hazırlama.

BCT 4 Solunum ve dolaşım sistemleri:
a. Solunum sistemi,
b. Dolaşım sistemi.

BCT 5- Temel yaşam desteği:

a.Kazaya müdahale ,

b. Acil müdahale,

c. Bilinç kontrolü, solunum yolu açma ve solunum kontrolü

ç. Acil çağrı merkezi (112) arama,

d. Çene açma tekniği,

e. Ağız ve burundan suni solunum uygulaması ve pratikleri (manken üzerinde),

f. Suni solunum aparatı (ambu) ve kullanım metodu,

g. Kalp masajı için göğüs kafesi üzerinden mevki bulma tekniği ve pratikleri (manken üzerinde),

ğ. Kalp masajı uygulaması tekniği ve uygulaması (manken üzerinde),

h. Suni solunum ve kalp masajı uygulaması ve pratikleri (manken üzerinde),

ı. Temel yaşam desteğinde bebek, çocuk ve yetişkin farklılıkları,

i. Oksijen tüpü kullanımı.

BCT 6- Kanamalar ve damarlarımızın tanımı, sargılama teknikleri:
a. Kanamaların tanımı ve kanın pıhtılaşması,
b. Kanayan bölgeye göre kanamalar,
c. Damarlarımız,
ç. Kanayan damara göre kanamalar,
d. Basınç noktaları ve atar damar bulma yöntemi,
e. Sargı çeşitleri ve sargılama teknikleri,
    1-El yaraları ve sargı şekilleri,
    2-Parmak yaraları ve sargı şekilleri,
    3-Kafa-baş yaralanmaları ve sargı şekilleri,
    4-Göz yaralanmaları ve sargı şekilleri.

BCT 7- Kazazedeyi yatırma ve taşıma teknikleri:

a. Kazazedeyi yatırma teknikleri,

b. Koma pozisyonu (uygulamalı),

c. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ h) Omurilik yaralanmaları ve taşıma tekniği, (uygulamalı)

ç. Rantex tutuşu ile taşıma tekniği,

d. Kazazedeyi sedyeye yerleştirme ve sedye ile taşıma tekniği (uygulamalı).

BCT 8- Değerlendirme:

 Yazılı sınav.

 • Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

BCP 1- Yüzme teknikleri:

 1. Yüzerken elleri ve ayakları etkili kullanma teknikleri ve pratikleri,
 2. Kurtarma, kurbağalama, yan makas ve  sırtüstü taşıma yüzüşü pratikleri,
 3. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ h) Cankurtaran suya atlama teknikleri ve pratikleri,
 4. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ h) Su altından (10 mt) tek nefes (apnea) yüzme tekniği ve pratiği
 5. Zamana karşı yüzme pratiği.

BCP 2- Kazazede taşıma teknikleri ve pratikleri:

 1. Koltuk altından tek kolla yan makas taşıma tekniği ve pratikleri,
 2. Koltuk altından iki elle tutarak sırt üstü ters kurbağa taşıma tekniği ve pratikleri,
 3. Kafadan tutarak taşıma tekniği ve pratikleri,
 4. Kurtarma kemeri ile taşıma tekniği ve pratikleri.

BCP 3- Boğuşma teknikleri ve pratikleri:

 1. İterek sarılmaları önleme pratikleri,
 2. Önden ve arkadan sarılmalar ve kurtulma pratikleri,
 3. Boğuşarak etkisizleştirme ve taşıma pratikleri.

BCP 4- Havuz dibinden kazazede çıkarma:

 1. Havuz dibinden kazazede çıkarma tekniği ve pratikleri (manken kullanarak),
 2. Havuzdan KENARA kazazede çıkarma pratikleri (yardımcısız, yardımcılı),
 3. Havuz kenarına yatırma, koma pozisyonu tekniği ve pratikleri,
 4. Ranteks taşıma tekniği ve pratikleri.

BCP 5- Havuzda kurtarma ekipmanları kullanımı:

 1. Kurtarma topu ile kurtarma tekniği ve pratikleri,
 2. Kurtarma halatı ile kurtarma tekniği ve pratikleri,
 3. Kurtarma sopası ile kurtarma tekniği ve pratikleri.

GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTİMİ STANDARDI

Madde 32- (Değişik: 26/06/2018 -Tal/1. md./4) (1)Gümüş cankurtaran eğitimi süresi en az üç en fazla dört gün olup, müfredat 21 saattir. 21 Saatlik dersin GCT 1-2-3-4-5-6 olan 13 saati, dershane ortamında teorik ve dershanede pratik, GCP 1-2-3-4-5-6 olan 8 Saati denizde (su içinde)  pratik olmak zorundadır. Denizde (su içi)  yapılacak pratikler dershanede yapılamaz. Bir eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir eğitmen altın cankurtaran asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir. Birbirini takip eden bronz ve gümüş cankurtaran eğitimlerine katılan kursiyerin eğitim süresi en az 5 gün olup, toplam 35 saattir. Birbirini takip eden bronz ve gümüş cankurtaran eğitimlerinde gümüş cankurtaran eğitimine ilave 14 saat eğitimin 6 saati dershane ortamında teorik ve dershanede pratik, 8 saati denizde (su içinde) olmak zorundadır.  Bu eğitimlerde de denizde (su içi)  yapılacak pratikler dershanede yapılamaz.

(2) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) Gümüş Cankurtaran aşağıdaki yeterliliklerin hepsini sağlamak zorundadır. Aşağıdaki beceriler (e bendi hariç olmak üzere) maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanılmadan uygulanacaktır.

 1. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) En az 180 cm derinlikten 3-5 kg ağırlığında bir cisim çıkarabilme
 2. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) Tek nefes ile (apnea) 20 metre mesafeyi sualtından yüzebilmek
 3. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) 50 metre mesafeyi kurtarma tekniği ile durmadan ve herhangi bir yere tutunmadan yüzebilmek

ç)   (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) 50 metre kurtarma parkuru: Kurtarma atlayışı, tekniği ile suya atlamak ve kurtarma yüzmesi tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra, en az 180 cm derinlikten kurtarma mankenini dipten çıkarıp 25 metre su üstünde taşıyarak başlangıç noktasına sudan çıkmak (Bu parkur en geç iki dakikada tamamlanmalıdır.)

 • (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) 200 metre koşu, 200 metre yüzme, 200 metre koşu testini en geç sekiz dakikada tamamlayabilmek (Koş-Yüz-Koş parkuru)
 • (Ek fıkra:05/10/2017-Tal/1. md./ i) 1000 metre ABC ekipmanları ile yüzerlik sağlayan herhangi bir yardımcı malzeme olmadan su üstünde yüzme.

(3) Gümüş cankurtaran eğitimleri sadece denizde ve göllerde yapabilirler.

(4) Gümüş cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

 1. Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir. 

GCT 1- Giriş:

 1. Bronz cankurtaran bilgi sınavı,
 2. Bilgi eksiklerinin tespiti ve güncellenmesi,
 3. Temel yaşam desteği tekrarı,
  (Bronz cankurtaran kursunu başarıyla tamamlayıp üç ay içinde gümüş cankurtaran kursuna katılanlarda bu beceri eğitmen inisiyatifindedir.)

GCT 2- Cankurtaran istasyonu standartları ve cankurtaran malzemeleri:

 1. Sahilde cankurtaran kulesi ve istasyonu,
 2. Sahilde kullanılan bilgi ve uyarı panoları,
 3. Sahilde kullanılan cankurtaran hizmet bayrakları,
 4. Sahilde cankurtaran istasyonu görevlileri ve nöbet kuralları,
 5. Sahilde acil durum planlaması,
 6. Sahilde kullanılan cankurtaran ve ilk yardım malzemeleri,
 7. Cankurtaran malzemelerinin bakımı ve muhafazası.

GCT 3- Sahilde cankurtaran malzemelerinin kullanımı:

 1. ABC malzemeleri tanıtımı ve kullanım teknikleri,
 2. Gemici düğümleri ve kullanım yerleri,
 3. Sahilde haberleşme cihazları düdük ve megafon kullanım teknikleri,
 4. Sahilde bayrakla haberleşme teknikleri.

GCT 4- Sualtı Fizyolojisi:

 1. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) Sudaki doğal tehlikeler,
 1. Su basıncı ve vücudumuza etkileri,
 2. Kulak yapısı ve kulak eşitleme teknikleri, sinüsler,
 3. Hiperventilasyon,
 4. Güneş çarpması ve ısı şoku.


GCT 5- Yaralanmalar:

 1. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) Boğulmalar
  1. Kırıklar,
  1. Çıkıklar,
  1. Berelenmeler,
  1. Burkulmalar,
  1.   Kas zorlaması,
  1. Kopan uzvun korunması.

GCT 6- Değerlendirme:

Yazılı sınav.

 • Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

GCP 1- Denizde yüzme ve boğuşma pratikleri:

 1. 300 mt kurtarma yüzüşü baş suyun dışında,
 2. 200 mt kurbağalama yüzüşü baş suyun dışında,
 3. 100 mt tek kol dışarıda yan makas yüzme pratiği,
 4. 100 mt iki kol sabit sırt üstü ters kurbağa yüzme pratiği,
 5. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) Sualtında 20 mt tek nefes (apnea) yüzme pratiği,
 6. Denizde elbiseli yüzme teknikleri ve pratikleri,
 7. Denizde giysi çıkarma teknikleri ve pratikleri,
 8. 1000 mt ABC ile yüzme teknikleri ve pratikleri,
 9. Denizde boğuşma, bloke etme ve taşıma teknikleri ve pratikleri.

GCP 2- Denizde kazazede taşıma pratikleri:

 1. 50 m çekerek ve iterek yorgun yüzücü taşıma pratikleri,
 2. 50 m tek kol koltuk altı ve çeneden tutarak yan makas taşıma pratiği,
 3. 50 m iki elle koltuk altından tutarak taşıma pratikleri,
 4. 50 m kafadan tutarak taşıma pratikleri,
 5. Denizde elbiseli yüzeme teknikleri ve pratikleri,
 6. Deniz içinde giysi çıkarma teknikleri ve pratikleri.

GCP 3-Denizde kurtarma ekipmanları kullanımı:

 1. Kurtarma ekipmanları ,
 2. Kurtarma kemeri ile adam çekme pratikleri,
 3. Kurtarma torpili ile adam çekme pratikleri,
 4. Kurtarma botu ile kazazede kurtarma ve bota alma teknikleri.

GCP 4- Kazazedeyi kıyıya çıkarma teknikleri ve pratikleri:

 1. Baygın kazazedeyi denizden iki kişi ile kuru ortama taşıma pratikleri (Ranteks),
 2. Baygın kazazedeyi denizden iki kişi ile omuzda kuru ortama taşıma ve pratikleri,
 3. Baygın kazazedeyi sudan üç kişi ile kuru ortama taşıma usulleri ve pratikleri.

GCP 5- Dalış teknikleri:

 1. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) Suya dalış teknikleri (3-5 mt derinlik),
 2. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) Deniz dibinden kazazede çıkarma pratikleri (manken kullanarak, 3-5 mt.),
 3. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ i) Sahilde kurtarma malzemeleri kullanımı pratikleri

GCP 6- Değerlendirme ve senaryo çalışması:

 1. 100 m kurtarma yüzüşü baş yukarıda, 200 m kurbağalama-100 mt sırt üstü yüzme,
 2. Senaryolar.

ALTIN CANKURTARAN EĞİTİMİ STANDARDI

Madde 33- (Değişik: 26/06/2018 -Tal/1. md./5) (1)Altın cankurtaran eğitimi süresi toplam en az dört en fazla beş gün olup, müfredat 28 saattir. 28 Saatlik dersin ACT 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 olan 21 saati, dershane ortamında teorik ve dershanede pratik, ACP 1-2-3-4 olan 7 Saati denizde (su içi)  pratik olmak zorundadır. Denizde (su içi) yapılacak pratikler dershanede yapılamaz. Bir gümüş eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir gümüş eğitmen bronz eğitmen asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir.

 (2) (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/13. md.) Altın cankurtaran kursiyerine önce aşağıdaki beceriler yaptırılacak olup başarılı olması halinde eğitimine devam edilecektir.

 1. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ j) Dipten 3-5 kg ağırlık çıkarabilme (300-500 cm)
 2. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ j) Tek nefes (apnea) ile 25 metre mesafeyi sualtından yüzebilmek
 3. 50 metre mesafeyi kurtarma tekniği ile durmadan yüzebilmek

ç) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ j) 75 metre kurtarma parkuru: Su içinden başlayarak 25 metre tek nefes (apnea) sualtı yüzerek, karşı duvara dokunup, su üstüne çıkmak. Su üstünde baş dışarıda kurtarma tekniği ile 25 metre yüzmek. Mesafe bitiminde dibe dalıp kurtarma mankenini taşıyarak su üstüne çıkartmak. Su üstünden hiçbir yere tutunmadan ve bekleme yapmadan mankeni 25 metre taşımak. 25 metre bitiminde manken ile kulvara dokunmak. Bu parkuru en fazla 2dk içerisinde tamamlamak.

 • (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ j) 300 metre su üstü yüzmesi; 100 metre serbest teknik, 100 metre kurbağalama tekniği, 100 metre eller havada sırtüstü tekniği ile kesintisiz herhangi bir yere tutunmadan ve beklemenden yüzülecektir.
 • (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ j) Sualtında donanımlı dalış ekipmanı ile açık suda tek rota üzerinde gidiş dönüş olarak en fazla 10 dakika pusula kullanımı
 • Donanımlı dalış ekipmanı ile maksimum 300cm-500cm derinlikten baygın dalıcı çıkarma ve 20 metre su üstünde taşıma.

(3) Altın cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

 1. Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

ACT 1- Giriş:

 1. Bronz, Gümüş ve Altın Eğitmen sertifikalandırma sistemi

ACT 2- Genel denizcilik:

 1. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ j) Sudaki doğal tehlikeler,
 2. Meteoroloji bilgileri,
 3. Genel gemicilik bilgileri,
 4. Acil durum planlaması.

ACT 3- Sualtında yön bulma:

 1. Mesafe ölçümü (Zaman Dilimi, Tüp Basıncı, Palet vuruşu, kol mesafesi ve ölçülü ip kullanma)
 2. Doğal navigasyon ve referansları,
 3. Pusula ile navigasyon teknikleri (Doğrusal, Kare, Dikdörtgen),
 4. Kerteriz alma tekniği. 

ACT 4- Sualtında cisim/kişi arama yöntemleri:

 1. Planlama ve Arama yöntemleri (U arama, genişleyen kare, ip ile dairesel arama, Jackstay arama)
 2. Dairesel aramada ip çekme işaretleri.

ACT 5- Sualtından cisim/kişi çıkarma yöntemleri:

 1. Kaldırma balonları ve kullanım yöntemleri,
 2. Sualtından baygın dalıcı çıkarma yöntemleri,

ACT 6- Yaralanmalar ve ilk yardım uygulamaları:

a. Yaralar ve çeşitleri, (Delici-parçalı-enfekte yaralar),

b. Sürtünmeler,

c. Göze batan yabancı cisim,

ç. Kulakta yabacı cisim,

d. Yutakta yabacı cisim.

ACT 7- Yanıklar ve ilk yardım uygulamaları:
a. Yanıklar ve sınıflandırma,

b.Yanıklarda ilk yardım.

ACT 8- Isı dengesi bozuklukları:

a.Hipotermi,

b.Hipertermi,

c.Donma.

ACT 9- Ağrılar, koma ve ilk yardım uygulamaları:
a. Göğüs ve karın bölgesi ağrıları,

b. Bilinç düzeyinin boğulması,c.Koma.

ACT 10- Zehirlenmeler:

 1. Zehirlenmeler, tanımları ve değerlendirilmesi,
 2. Solunum yolu zehirlenmeleri,
 3. Sokma ve ısırmalar.

ACT 11- Değerlendirme:

 1. Yazılı sınav.
 • Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

ACP 1- Su üstü çalışması:

 1. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ j) 100 m su üstünde yorgun/baygın dalıcı çekme.
 2. 300 mt kurtarma yüzüşü baş suyun dışında,
 3. 200 mt kurbağalama yüzüşü baş suyun dışında,
 4. 100 mt tek kol dışarıda yan makas yüzme pratiği,
 5. 100 mt iki kol sabit sırt üstü ters kurbağa yüzme pratiği,
 6. 25 mt sualtında tekne nefes (apnea) yüzme pratiği,
 7. Denizde elbiseli yüzme teknikleri ve pratikleri,
 8. Denizde giysi çıkarma teknikleri ve pratikleri,
 9. 1500 mt ABC ile yüzme teknikleri ve pratikleri,
 10. Denizde boğuşma, bloke etme ve taşıma teknikleri ve pratikleri.

ACP 2- Sualtında cisim/kişi arama yöntemleri:

 1. Doğal navigasyon yöntemleriyle arama,
 2. Sualtında pusula kullanım tekniği,
 3. Pusula ile düz hat, kare, üçgen navigasyon yöntemi,
 4. Sualtında U tipi arama yöntemi pratikleri,
 5. Sualtında genişleyen kare yöntemi pratikleri,
 6. Sualtında ip ile dairesel arama pratikleri,
 7. Sualtında Jackstay arama yöntemi pratikleri.

ACP 3- Sualtından cisim/kişi çıkarma yöntemleri:

 1. Sualtında kaldırma balonu kullanımı pratikleri,
 2. Sualtından kaldırma balonu ile cisim çıkarma pratikleri,
 3. Sualtında BC ile cisim çıkarma pratikleri,
 4. Sualtından baygın dalıcı çıkarma pratikler (önden, arkadan ve yandan),
 5. Su üstünde suni solunum yaparak kazazedeyi kıyıya/tekneye çekme pratikleri.

ACP 4- Dalış kazalarında acil müdahale:

 1. Dalış kazalarında ilk yardım,
 2. Basınç odaları,
 3. Dalış kazası geçirmiş dalıcıyı hastaneye sevk yöntemi.

BRONZ EĞİTMEN EĞİTİMİ STANDARDI

Madde 34- (Değişik: 26/06/2018 -Tal/1. md./6) (1)Bronz eğitmen eğitimi süresi 5 tam gün olup, toplam müfredat 35 saattir. 35 Saatlik dersin talimatın 34. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendinde belirtilen dersler dershane ortamında teorik ve dershanede pratik, talimatın 34. Maddesinin 2. Fıkrasının b ve c bendinde belirtilen dersler denizde ve havuzda pratik olmak zorundadır. Denizde ve havuzda yapılacak pratikler dershanede yapılamaz. Bir altın eğitmen aynı anda en fazla 8 kursiyere kurs verebilir.

(2) Bronz eğitmen eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir. 

1. Bronz ve Gümüş cankurtaran kursu dershane çalışmaları tekrarı

2. Ders anlatım teknikleri

3. Yardımcı ders sunum malzemeleri tanıtımı ve kullanımı (projeksiyon, tepegöz vs.)

4. Ders anlatım teknikleri uygulamaları

            b) Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir. 

1. Bronz ve gümüş cankurtaran kursu havuz pratikleri tekrarı

2. Havuzda kurs yönetim uygulamaları

            c) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

1. Gümüş cankurtaran kursu deniz pratikleri tekrarı

2. Denizde kurs yönetim uygulamaları

GÜMÜŞ EĞİTMEN EĞİTİMİ STANDARDI

Madde 35- (Değişik: 26/06/2018 -Tal/1. md./7) (1)Gümüş eğitmen eğitimi süresi 6 tam gün olup, toplam müfredat 42 saattir. 42 Saatlik dersin talimatın 35. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendinde belirtilen dersler dershane ortamında teorik ve dershanede pratik, talimatın 35. Maddesinin 2. Fıkrasının b, c ve ç bendinde belirtilen dersler denizde ve havuzda pratik olmak zorundadır. Denizde ve havuzda yapılacak pratikler dershanede yapılamaz.  Bir altın eğitmen aynı anda en fazla 8 kursiyere kurs verebilir.

(2) Gümüş eğitmen eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

            a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir. 

1. Bronz, Gümüş ve Altın cankurtaran kursu dershane çalışmaları tekrarı. 

2. Ders anlatım teknikleri,

4. Ders anlatım teknikleri uygulamaları

b) Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

1. Bronz cankurtaran kursu havuz pratikleri tekrarı

2. Havuzda kurs yönetim uygulamaları

c) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

1. Gümüş ve Altın cankurtaran kursu deniz pratikleri tekrarı

2. Altın cankurtaran kursu deniz çalışmaları yönetim uygulamaları

ç) Donanımlı dalış çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

1. Altın cankurtaran kursu donanımlı dalış pratikleri tekrarı

2. Donanımlı dalışla yön bulma, arama ve kurtarma kursu yönetim uygulamaları

ALTIN EĞİTMEN EĞİTİMİ STANDARDI

Madde 36- (Değişik: 26/06/2018 -Tal/1. md./8) (1) Altın eğitmen eğitimi süresi 6 tam gün olup, toplam en az 42 saattir. 42 Saatlik dersin talimatın 35. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendinde belirtilen dersler dershane ortamında teorik ve dershanede pratik, talimatın 35. Maddesinin 2. Fıkrasının b, c ve ç bendinde belirtilen dersler denizde ve havuzda pratik olmak zorundadır. Denizde ve havuzda yapılacak pratikler dershanede yapılamaz. Altın eğitmen eğitimi Federasyonun görevlendireceği Altın eğitmenler tarafından verilir.

(2) Altın eğitmen eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

            a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.   

1. Cankurtaran yönetmeliği
2. Hitabet ve sunum tekniği

3. Bronz, Gümüş ve Altın cankurtaran ders konularının anlatım tekniklerinin uygulatılması

4. Ders anlatım teknikleri, yardımcı ders sunum araçları kullanımı

5. Yazılı sınav teknikleri ve uygulaması
6. Kazaya müdahale ve ilk yardım
7. CPR teknikleri ve uygulaması

            b) Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir. 

1. Bronz, cankurtaran kursu havuz pratiklerinin uygulatılması, (eğitmenin nasıl öğreteceği, nelere dikkat edeceği ve puanlama yöntemleri)

2. Havuzda kurs yönetim uygulatmaları

            c) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilir.

1. Gümüş cankurtaran kursu deniz pratiklerin uygulatılması (eğitmenin nasıl öğreteceği, nelere dikkat edeceği ve puanlama yöntemleri)

2. Sahilde kurs yönetim uygulatmaları

            ç) Donanımlı dalış çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir. 

1. Altın cankurtaran kursu donanımlı dalış pratikleri uygulatılması (eğitmenin nasıl öğreteceği, nelere dikkat edeceği ve puanlama yöntemleri)

2. Denizde bot kullanımı ve kurs yönetim uygulatmaları

ONUNCU BÖLÜM

Denetlemeler

CANKURTARMA VE İLKYARDIM EĞİTİMLERİNİN DENETİMİ

Madde 37- (1)Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının verdikleri, bronz, gümüş, altın cankurtaran, ilkyardımcı eğitimleri ile bronz, gümüş cankurtaran eğitmen eğitimlerini Federasyon denetleyebilir.

(2) Denetçiler, Federasyon Başkanı tarafından belirlenir. Eğitim içeriğinin haricindeki denetlemelerde denetçinin cankurtaran olma zorunluluğu yoktur.

(3) Denetlemelerde, bu Talimatın 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının f bendindeki form kullanılır ve denetlemelerde saptanan noksanlıklar form üzerindeki ilgili madde işaretlenerek belirlenir. Denetleme sonunda denetleme formu denetçi ve cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunun yetkili eğitmeni tarafından imzalanır ve denetçiler tarafından Federasyona verilir. Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu veya eğitmenin denetleme formunu imzalamaması halinde, denetçiler tarafından bu durum ayrı bir tutanakla belirlenir.

(4) Denetlemede, cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunun verdiği eğitimin bu Talimattaki eğitim standartlara uygun olmadığının saptanması halinde yasal işlem yapılmak üzere Disiplin Kuruluna sevk edilir.

(5) Federasyon, denetlenecek olan cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna önceden denetlemeyi bildirmek zorunda değildir.

 (6) (Ek fıkra:26/06/2018 -Tal/1. md./9)  Denetçiler tarafından izinsiz eğitim verildiğinin tespiti haline denetim tutanağına “ izinsiz eğitim” yazılır.

 (7) (Ek fıkra:26/06/2018 -Tal/1. md./9) Denetim anında kurs veren eğitimciler, merkez yönetici ve sorumluları, eğitim alanlar ve kurs ile ilgili spor elemanları denetim görevlilerine spor ahlakına uygun davranırlar. Denetim görevlilerinin, denetim sırasında kursa katılanları yoklaması, malzeme tespiti, kurs gidişatını takip konularında taleplerinin karşılanması esastır. Denetim görevlilerinin denetimi sağlıklı ve mevzuata uygun yapabilmesi için merkez yöneticileri ve eğitmenler denetim görevlerinin taleplerini karşılamakla yükümlüdür.

CANKURTARMA EĞİTİM KURUM VE KURULUŞLARININ DENETLENMESİ

Madde 38- (1)Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarını açma ve yetki belgesi alma koşullarını yerine getirip getirmediğini Federasyon denetler.

(2) Denetçiler Federasyon başkanı tarafından belirlenir. Denetçilerin cankurtaran olma zorunluluğu yoktur.

(3) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu açma, yetki belgesi alma koşullarını yerine getiren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarına yetki belgesi verilir. Yetki belgesi almak isteyen cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının yetki belgesi alma koşullarını yerine getirmediğinin saptanması halinde daha sonra yapılacak olan denetlemelerde denetçilerin tüm giderleri cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır. Denetçi giderleri Federasyon tarafından belirlenir.

(4) Denetlemelerde, bu Talimatın 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının g bendindeki form kullanılır ve denetlemelerde saptanan noksanlıklar form üzerindeki ilgili madde işaretlenerek belirlenir. Denetleme sonunda denetleme formu denetçi ve cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunun yetkilisi tarafından imzalanır ve denetçiler tarafından Federasyona verilir. Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunun yetkilisinin denetleme formunu imzalamaması halinde, denetçiler tarafından bu durum ayrı bir tutanakla belirlenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Uyum Eğitimleri

BRONZ, GÜMÜŞ VE ALTIN CANKURTARAN UYUM EĞİTİMİ

Madde 39- (1)Belgelerinin geçerlilik süresi biten bronz, gümüş, altın cankurtaran belgesini yenilemek isterse uyum eğitimine katılarak belgesini yenileyebilir. Geçerlilik süresi bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde belgesini yenilemek için uyum eğitimine katılmayanlar yeniden seviyesine uygun eğitim almak zorundadır.

(2) Uyum eğitimini cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları verir ve ücrete tabiidir.

(3) Uyum eğitimine katılan cankurtaran, yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu tarafından yazılı ön sınava tabii tutulur. Sınav sonunda belirlenen eksik bilgiler eğitim merkezi yetkilisi eğitmen tarafından verilir. Daha sonra ikinci bir sınav uygulanır ve sınavı başaran kursiyer uyum eğitimi almış sayılır. Sınav evrakları öğrenci dosyasında saklanır. Uyum eğitiminin süresi eğitimi veren eğitmen tarafından belirlenir.

(4) Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı cankurtaran için bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona gönderir. Federasyon seviyesine uygun ve iki yıl geçerli olan belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna ya da ilgili kişiye gönderir.

(5) Uyum eğitimi alan cankurtaranın eski sicil numarasının, eğitimin uyum eğitimi olduğunun bilgi Kayıt Formuna kontrol amacı ile yazılması gerekmektedir.

BRONZ, GÜMÜŞ VE ALTIN EĞİTMEN UYUM EĞİTİMİ

Madde 40- (İptal Kelime Tahkim Kurulu’nun 12/02/2018 tarihli ve E.: 2017/170, K.: 2018/33 sayılı Kararı ile.; Değişik birinci fıkra 29/03/2018) (1)Belgelerinin geçerlilik süresi biten ve belgelerini yenilemek isteyen bronz, gümüş ve altın eğitmenler, Federasyona düzenli olarak üst üste iki yıl ödentilerini yatırmamış ve yetkileri içinde en az yirmi kişiye eğitim vermemeleri halinde uyum eğitimlerine katılmak zorundadırlar. Ancak seçimle gelen Federasyon Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu asil üyeleri bu hükümden muaf olup üyelikleri sona erene kadar uyum eğitimlerine katılmaksızın belgelerinin geçerlilikleri devam eder ve bir üst belgeyi alabilmek için  sınavlara girebilirler.”

 (2) Bronz, gümüş ve altın eğitmenine, uyum eğitimi cankurtarma kurum ve kuruluşlarında yetkili altın cankurtaran eğitmen tarafında verilir ve ücrete tabiidir.  

(3) Uyum eğitimine katılan eğitmen, yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşundaki altın eğitmen tarafından ön sınava tabii tutulur. Sınav sonunda belirlenen eksik bilgiler eğitim merkezi yetkilisi eğitmen tarafından kendilerine verilir. Daha sonra ikinci bir sınav uygulanır ve sınavı başaran eğitmen uyum eğitimi almış sayılır. Sınav evrakları öğrenci dosyasında saklanır.  Uyum eğitiminin süresi eğitimi veren eğitmen tarafından belirlenir.

(4) Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı eğitmen için bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona gönderir. Federasyon seviyesine uygun ve iki yıl geçerli olan belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna ya da ilgili kişiye gönderir.

(5) Uyum eğitimi alan eğitmenin eski sicil numarasının, eğitimin uyum eğitimi olduğunun bilgi Kayıt Formuna kontrol amacı ile yazılması gerekmektedir.

İLKYARDIMCI UYUM EĞİTİMİ

Madde 41- (1) Belgelerinin geçerlilik süresi biten ilkyardımcı belgesini yenilemek isterse, geçerlilik süresi bittiği tarihten itibaren altı ay içinde uyum eğitimine katılarak belgesini yenileyebilir. Geçerlilik süresi bittiği tarihten itibaren altı ay içinde belgesini yenilemeyenler yeniden ilkyardımcı eğitimi almak zorundadır.

(2) Uyum eğitimini cankurtarma kurum ve kuruluşları verebilir ve ücrete tabiidir.

(3) Uyum eğitimine katılan ilkyardımcı, yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu tarafından ön sınava tabii tutulur. Sınav sonunda belirlenen eksik bilgiler eğitim merkezi yetkilisi eğitmen tarafından verilir. Daha sonra ikinci bir sınav uygulanır ve sınavı başaran kursiyer uyum eğitimi almış sayılır. Sınav evrakları öğrenci dosyasında saklanır. Bu uyum eğitimi için belirli bir süre yoktur.

(4) Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı ilkyardımcı için bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona gönderir. Federasyon seviyesine uygun ve iki yıl geçerli olan belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna ya da ilgili kişiye gönderir.

(5) Uyum eğitimi alanının eski sicil numarasının, eğitimin uyum eğitimi olduğunun bilgi kayıt formuna kontrol amacı ile yazılması gerekmektedir.

İLKYARDIM EĞİTMENİ UYUM EĞİTİMİ

Madde 42- (1) Belgelerinin geçerlilik süresi biten ve belgelerini yenilemek isteyen ilkyardım eğitmeni, Federasyona düzenli olarak üst üste iki yıl ödentilerini yatırmamış ve yetkileri içinde en az yirmi kişiye eğitim vermemeleri halinde uyum eğitimlerine katılmak zorundadırlar.

(2) İlkyardımcı eğitmenine uyum eğitimi cankurtarma kurum ve kuruluşlarında veya ilkyardım eğitim merkezinde yetkili ilkyardım eğitmen eğiticisi tarafından verilir ve ücrete tabidir.

(3) Uyum eğitimine katılan eğitmen, yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşundaki ilkyardım eğitmen eğiticisi tarafından ön sınava tabii tutulur. Sınav sonunda belirlenen eksik bilgiler eğitim merkezi yetkilisi eğitmen tarafından kendilerine verilir. Daha sonra ikinci bir sınav uygulanır ve sınavı başaran eğitmen uyum eğitimi almış sayılır. Sınav evrakları öğrenci dosyasında saklanır. Bu uyum eğitimi için belirli bir süre yoktur.

(4) Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı eğitmen için bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona gönderir. Federasyon seviyesine uygun ve iki yıl geçerli olan belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna ya da ilgili kişiye gönderir.

(5) Uyum eğitimi alan eğitmenin eski sicil numarasının, eğitimin uyum eğitimi olduğunun bilgi kayıt formuna kontrol amacı ile yazılması gerekmektedir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Bronz ve Gümüş Cankurtarma Eğitmenliği Sınavları

İle Altın Eğitmen Eğitimi ve Sınavı

BRONZ VE GÜMÜŞ CANKURTARAN EĞİTMEN SINAVI VE KAPSAMI

Madde 43- (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) (1) Federasyon tarafından yetkilendirilmiş cankurtarma merkezinden eğitim almış olan bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen adaylarının sınavları, belirlenen yer ve tarihte yeterli sayıda başvurunun olması durumunda Federasyon tarafından yapılır.

(2) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) Sınavların yeri, tarihi, süresi ve katılımcı sayısı Federasyon Başkanının onayı ile sınav tarihinden en az 21 gün önce ilan edilir.

(3) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) Cankurtaran eğitmen adayı başvuru seviyesine uygun cankurtaran eğitmen eğitimi almış olmak zorundadır.

(4) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) Cankurtaran eğitmen adayı, Federasyon tarafından yetkilendirilmiş cankurtarma merkezinden eğitim aldığını ve ilgili sınava katılacağını talep eden yazılı formu (Form 6) federasyona belirtilen başvuru süresinde iletir. Bu belge ile beraber kursa katılmak için gerekli evrakların eğitim merkezince tasdikli birer kopyası ve sınav ücretini Federasyonun banka hesabına yatırdığına dair ödeme belgesini sınav komisyonuna teslim eder.

(5) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) Belgeleri eksik ve usulüne uygun olmayan aday sınava alınmazlar. Bu durum bir tutanakla imza altına alınır.

(6) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n)Federasyon Başkanı bir tanesinin altın eğitmen olması koşulu ile en az iki kişiden oluşan sınav komisyonunu belirler. Diğer sınav komisyonu üyelerin en az gümüş eğitmen olması zorunludur.

(7) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) Sınavın kapsamı:

a) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) Yazılı ön sınav; Bronz eğitmen adayı TSSF Cankurtaran El Kitabı ile bu alanla ilgili TSSF yönetmelik ve talimatlarını da kapsayan teorik sınavda yüz (100) puan üzerinden en az yetmiş (70) puan, Gümüş eğitmen adayı yüz (100) puan üzerinden en az seksen (80) puan almak zorundadır. Belirlenen puanı alamayan eğitmen adayları başarısız sayılırlar ve uygulama sınavlarına katılamazlar.

“Yazılı ön sınavdan” başarılı olup diğer sınavlardan başarısız olan adaylar;
 başarısız olduğu cankurtaran eğitmen sınavını takip eden iki “teorik uygulama sınavı” ve “Havuz/Deniz çalışmaları uygulama sınavına” yazılı ön sınavsız katılabilirler. Üç uygulama sınavından da başarısız olan adaylar yeniden yetkili cankurtarma eğitim merkezlerinden eğitim almak ve “yazılı ön sınava” girmek zorundadır.

b) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) Teorik Uygulama Sınavı ve Puanlama:

    1- Temel yaşam desteği anlatımlı uygulama sınavı (CPR mankeni kullanarak) ve koma pozisyonu uygulama sınavı (20 puan)

      2- Sınıf uygulamaları;

 1. İlkyardım anlatımlı uygulama sınavı (kanamalar, yaralanmalar, sargı çeşitleri) (15puan)
 2. Gemici düğümleri (camadan bağı, bel izbarço bağı, el izbarço bağı, sancak bağı,  tekli/çiftli kazık bağı, foralı sancak bağı, çifte izbarço bağı vb. ders notlarında yer alan diğer gemici düğümleri) (15puan)
 3. Ders anlatımı becerisi (TSSF Cankurtaran El Kitabı ile bu alanla ilgili TSSF yönetmelik ve talimatlarını da kapsayan, kura ile belirlenen konunun anlatımı). (50puan)

Teorik Uygulama sınavlarında Bronz eğitmen adayı yüz (100) puan üzerinden toplam en az yetmiş (70) puan, gümüş eğitmen adayı yüz (100) puan üzerinden  toplam en az seksen (80) puan almak zorundadır. Teorik Uygulama sınavından belirlenen toplam puanı alamayan eğitmen adayları başarısız sayılır  ve  Havuz / Deniz uygulama sınavlarına devam edemez.

c) (Ek fıkra:05/10/2017-Tal/1. md./ n) Bronz Cankurtaran Eğitmen Adayı Havuz/Deniz çalışmalarını içeren uygulama sınavı:

 1. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) Sınav uygulamaları denetimi ve parkur kurulumu sorumluluğu sınav komisyonundadır.
 2. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) 500 metre mesafeyi su üstünden hiçbir yere tutunmadan ve duraksama yapmadan, maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmadan, istenilen stilde yüzerek 10 dakika altında tamamlamak.
 3. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) 75 metre kurtarma parkuru: Bu parkurda aday, su içinden başlayarak 25 metre tek nefes (apnea) sualtından yüzer, karşı duvara dokunup su üstüne çıkar. Su üstünde baş dışarıda kurtarma tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra dibe dalıp kurtarma mankenini 180cm-300cm derinlikten su üstüne çıkartır ve mankeni 25 metre su üstünden taşır. 75 metre bitiminde manken ile duvara dokunur ve parkuru tamamlar. Bu süreçte hiçbir yere tutunmadan, bekleme yapmadan, maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmadan, parkuru en fazla 1dk45sn’de tamamlamak zorundadır.
 4. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) Koş-Yüz-Koş parkuru : Aday 200 metre koşu, 200 metre yüzme, 200 metre koşu parkurunu kurtarma kemeri ve benzeri malzeme kullanarak (maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmadan) en geç yedi dakika içinde tamamlamak zorundadır.
 5. (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) 1500 metre yüzme parkuru: Aday bu parkuru ABC (palet boyu 76cm’yi geçmeyecek) donanımı ile yüzer. Diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmamaz. Parkuru serbest stilde yüzerek en fazla 25 dk’nın altında tamamlamak zorundadır. Bu parkur, açık suda deniz şartları en fazla Beaufort (bofor) skalası 4 (orta rüzgar) seviyesi dahil durumlarda yapılır. Aksi durumda bu parkur havuzda uygulanabilir.

             Bu testlerden herhangi birini belirlenen süreler içerisinde tamamlayamayan aday başarısız sayılır, sınavı sonlandırılır ve eğitmen belgesi alamazlar.

d) (Ek fıkra:05/10/2017-Tal/1. md./ n) Gümüş Cankurtaran Eğitmen Adayı Havuz/Deniz çalışmalarını içeren uygulama sınavı:

 1. Sınav uygulamaları denetimi ve parkur kurulumu sorumluluğu sınav komisyonundadır.
 2. 500 metre mesafeyi su üstünden hiçbir yere tutunmadan ve duraksama yapmadan, maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmadan istenilen stilde yüzerek 10 dakika altında tamamlayabilmek,
 3. 75 metre kurtarma parkuru: Bu parkurda aday, su içinden başlayarak 25 metre tek nefes (apnea) sualtından yüzer, karşı duvara dokunup su üstüne çıkar. Su üstünde baş dışarıda kurtarma tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra dibe dalıp kurtarma mankenini 180cm-300cm derinlikten su üstüne çıkartır ve mankeni 25 metre su üstünden taşır. 75 metre bitiminde manken ile duvara dokunur ve parkuru tamamlar. Bu süreçte hiçbir yere tutunmadan, bekleme yapmadan, maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmadan, parkuru en fazla 1dk45sn’de tamamlamak zorundadır.
 4. Scuba donanımı ile en az 5 metre derinlikten sualtından baygın kazazede çıkarma ve su üstünde 50 metre taşımak.
 5.  Sualtında donanımlı dalış ekipmanı ile açık suda tek rota üzerinde gidiş dönüş olarak ile en fazla 10 dakika pusula kullanımı (Sınav komisyonunca belirlenen parkurda)
 6. 1500 metre yüzme parkuru : Aday bu parkuru ABC (palet boyu 76cm’yi geçmeyecek) donanımı ile yüzer. Diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmamaz. Parkuru serbest stilde yüzerek en fazla 25 dk’nın altında tamamlamak zorundadır. Bu parkur, açık suda deniz şartları en fazla Beaufort (bofor) skalası 4 (orta rüzgar) seviyesine kadar ki durumlarda yapılır. Aksi durumlarda bu parkur havuzda uygulanabilir.

            Bu testlerden herhangi birini belirlenen süreler içerisinde tamamlayamayan aday başarısız sayılır, sınavı sonlandırılır ve eğitmen belgesi alamaz.

(8) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) Sınav sonunda sınav kurulu katılan tüm adayların aldıkları puanları, başarı durumlarını ve sınav tutanaklarını içeren bir raporu Federasyon Başkanı’na sunar.

(9) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) Federasyon başkanı tarafından onaylanan sınav sonuçları TSSF resmi internet sitesinde yayınlanır. 

(10) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ n) Cankurtarma eğitim merkezleri, sınavda başarılı olan adaylarınınbilgi kayıt formlarını TSSF resmi internet sitesinden sonuçların ilanından sonra en geç 30 gün içinde Federasyona göndermek zorundadır. Federasyon sınavda başarılı olanların belgelerini hazırlayarak ilgili cankurtarma eğitim merkezine gönderir.

(11) Bronz ve gümüş cankurtarma eğitmen sınavlarının ücreti, her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ALTIN EĞİTMEN EĞİTİMİ VE SINAVI

Madde 44- (1) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ o) Altın eğitmen eğitiminin yeri, tarihi Federasyon Başkanının onayı ile eğitim tarihinden en az 21 gün önce ilan edilir.

(2) Bu Talimatın yimiikinci maddesindeki koşullara uygun olanlar Altın Eğitmen eğimine katılabilirler.

(3) Eğitime katılmak isteyen adaylar, bu Talimatın yirmikinci maddesinde belirtilen belgeleri, kursun başlama tarihinden en az yedi gün önce Federasyona göndermek zorundadırlar. 

(4) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ o)Kursa katılmaya uygun olan adaylar Federasyonun internet sitesinde kursun başlama tarihinden en az üç gün önce duyurulur. Eğitime katılacak adaylar eğitim ücretini Federasyonun banka hesabına yatırır ve ödeme belgesini eğitim kuruluna verir.

(5) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ o) Federasyon Başkanı, biri kurs yöneticisi olmak üzere en az üç Altın cankurtaran eğitmenden oluşan eğitim kurulunu belirler. Bu kurul aynı zamanda sınav kuruludur. Yazılı Ön Sınavda başarılı olup kursa katılmaya hak kazananlara eğitim kurulu tarafından kurs eğitim müfredatı kapsamında hazırlanan programa göre altın eğitmen kurs eğitimi verilir ve sınavı yapılır.

Sınavdan önce belirlenen ve adaylara bildirilen değerlendirme tablosu üzerinden not verilir. Daha sonra sınav kurulunca toplam puanları hesaplanır. Başarılı sayılmak için Altın eğitmen adayı toplam yüz (100) puan üzerinden en az seksen (80) puan almak zorundadır.

(6) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ o) Altın Eğitmen Ön Sınavı kapsamı:

a) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ o) Yazılı ön sınav; Altın eğitmen adayı TSSF TSSF Cankurtaran El Kitabı ile bu alanla ilgili TSSF yönetmelik ve talimatlarını da kapsayan teorik ön sınavda yüz (100) puan üzerinden en az seksen (80) puan almak zorundadır. Belirlenen puanı alamayan eğitmen adayları sınava devam edemezler ve başarısız sayılırlar.

             b) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ o) Havuz/Deniz çalışmalarını içeren uygulama sınavı:

 1. Sınav uygulamaları denetimi ve parkur kurulumu sorumluluğu sınav komisyonundadır.
  1. 500 metre mesafeyi su üstünden hiçbir yere tutunmadan ve duraksama yapmadan, maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmadan istenilen stilde yüzerek 10 dakika altında tamamlayabilmek,
  1. 75 metre kurtarma parkuru: Bu parkurda aday, su içinden başlayarak 25 metre tek nefes (apnea) sualtından yüzer, karşı duvara dokunup su üstüne çıkar. Su üstünde baş dışarıda kurtarma tekniği ile 25 metre yüzdükten sonra dibe dalıp kurtarma mankenini 180cm-300cm derinlikten su üstüne çıkartır ve mankeni 25 metre su üstünden taşır. 75 metre bitiminde manken ile duvara dokunur ve parkuru tamamlar. Bu süreçte hiçbir yere tutunmadan, bekleme yapmadan, maske, palet, şnorkel ve benzeri diğer yüzerlik sağlayan yardımcı malzemeler kullanmadan, parkuru en fazla 1dk45sn’de tamamlamak zorundadır.

Bu testlerden herhangi birini belirlenen süreler içerisinde tamamlayamayan aday başarısız sayılır, sınavı sonlandırılır ve eğitmen belgesi alamaz.

(7) Eğitim ve sınav sonunda eğitim kurulu tüm adayların aldıkları puanları ve sınav tutanaklarını içeren bir rapor hazırlayarak Federasyon Başkanına sunar. Başarılı olanların belgesi Federasyon Başkanı tarafından imzalanarak, ilgili kişiye gönderilir.

(8) Altın eğitmen eğitiminin ücreti, her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek duyurulur.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurs İzin, Kurs İptali ve Belgelendirme

KURS İZİN VE İPTALLERİ

Madde 45- (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ p) (1) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezleri açacakları her seviyedeki kurslar için federasyondan ön izin almak zorundadırlar. Bu ön izinler kurs başlama tarihinden en geç 15 gün önce federasyona gönderilmiş ve onay alınmış olmalıdır. Bu izinler için Federasyonun hazırladığı Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezleri kurs izin formu ( Form3)  kullanılır veya “TSSF Online İşlemler” sisteminde bulunan “Kurs İzinleri” bölümünden online giriş yapılarak Federasyon onayına sunulur. Online işlem kullanmayan Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezlerince Form-3 üzerindeki ilgili yerler doldurulup ve Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezleri yetkilisinin imzalaması sonrası Federasyona gönderilir.

(2)  Bir eğitmen, bir kurs tarih aralığı içinde birden fazla cankurtaran kursu yürütemez.

(3) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ p) Kurs izninin alınmasında sonra herhangi bir sebeple kursun iptali ya da kursun yapılacağı yerin, kurs seviyesinin ve eğitmenin değiştirilmesi veya eğitmen ilave edilmesi ihtiyacı ortaya çıkarsa, söz konusu kursun yapılacağı yerin değişikliğini ve/veya ilgili kursun iptal yazısının Federasyona en geç o kursun başlama tarihinden 36 saat önce ulaştırılması zorunludur. İlgili kursun, kurs yeri değişikliği veya iptal ihtiyacının tatil günlerine denk gelmesi halinde, ilgili değişiklik ve/veya iptal yazısının Federasyona faks ya da elektronik posta yoluyla ulaştırılması zorunludur.

(4) (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ p) Kursun ilk günü içinde kursa katılan aday listesinin T.C. Kimlik Numaraları, eposta ve telefon numarası ile birlikte Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezlerieğitmeni tarafından Federasyona faks veya elektronik posta olarak bildirimde bulunulması zorunludur. Veya “TSSF Online İşlemler” sisteminde bulunan “Kurs İzni Kursiyer Bildirimi” bölümünden online giriş yaparak Federasyona bildirir. Kurs sonunda kursa katılan ancak başarısız olan aday listesinin Federasyona faks veya elektronik posta olarak bildirilmesi zorunludur.

(5) (Değişik: 26/06/2018 -Tal/1. md./10) Cankurtarma eğitim merkezi kurs bilgi formları üzerinde tüm gerekli bölümler doldurulması gerektiği gibi, kursun havuz veya denizde yapılacak pratik eğitimleri için; havuzun adresi, adı, kullanılacak kulvar adedi ve saatleri, denizde ise net konumu( koordinatları), var ise yerin bölgesel adı,  gümüş cankurtaran denizde pratik müfredatı gereği açık deniz eğitimi verilmesi gereken durumlarda eğitimin yapılacağı yer adı ve koordinatı, Dershane dersleri için dersliğin adresi, katı ve numarasının yazılması zorunludur. Talimatın izin verdiği olası değişikliklerde de ilgililer bu madde hükümlerine göre değişikliği bildirmekle yükümlüdür.

(6) (Ek fıkra:05/10/2017-Tal/1. md./ p) Kurs izninin alınmasından sonra Yetkili Cakurtarma Eğitim Merkezleri tarafından duyuru için yapılan görsel veya yazılı her türlü çalışmada (web sitesi ve/veya e-posta ile duyuru, sms, afiş vb.) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezi sicil numarası ve adının, açık ve görünür bir şekilde belirtilmesi zorunludur. Yetkili eğitmenler bireysel olarak kurs duyurusu vb.çalışmalar yürütemez.

EĞİTİM SONUNDA BELGELENDİRME

Madde 46 – (Değişik:05/10/2017 -Tal/1. md./ q) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezleri ile kurum ve kuruluşları vermiş oldukları eğitimlerin sonunda başarılı olan öğrencinin bilgi kayıt formunu doldurur ve formun altında bulunan geçici belge niteliğindeki bölümü öğrenciye verir. Veya “ TSSF Online
İşlemler ” sisteminden satın alınmış olan “ Online Bilgi Kayıt Formunu ” doldurarak, geçici belgenin e-posta adresine yönlendirilmesini sağlar. Bilgi kayıt formu ve geçici belgeye öğrenci ile ilgili kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, eğitimi veren eğitmenin adı soyadı, eğitmen numarası, eğitimin bitiş tarihi yazılıp eğitmene ve öğrenciye imzalatılır. Geçici belgenin geçerlilik süresi 60 gündür. Cankurtarma eğitim merkezleri ile kurum ve kuruluşları, bilgi kayıt formu ile geçici belgenin bir örneğini saklar ve aslını eğitim bitiminden sonra 10 gün içinde Federasyona gönderir. Bilgi kayıt formu Federasyona ulaştığında öğrencinin eğitime uygun belgeyi Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezleri ya da ilgili kişiye gönderir.

(2) (Ek fıkra:26/06/2018 -Tal/1. md./11)  Yapılan denetimler sonucunda esaslı aykırılıklar tespit edilmesi veya disiplin yaptırımı gerektiren durumlarda, uyarı cezası yaptırımı düzenlenen durumlar hariç, kursa katılanlara disiplin süreci kesinleşene kadar belge verilmeyebilir. Disiplin kuruluna tedbirli sevk halinde sevke konu olan kursa ilişkin tedbir kararı kalkana kadar belge düzenlenmez.

YAPTIRIMLAR

Madde 47- (1) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve bu Talimat kapsamında;

 1. Düzenledikleri eğitim sonunda öğrenciler için dosya düzenlemeyen, eğitim öncesi öğrenciden istemekle yükümlü olduğu belgeleri almayan ya da dosyalamayan, düzenlediği belgeyi saklamayan, belgeleri yapılacak denetlemelerde göstermeyen ve Federasyon tarafından istendiğinde vermeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 2. Eğitimin bittiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde Federasyona bilgi kayıt formunu göndermeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 3. Bilgi kayıt formunu birden çok kişi için kullanan cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna ve/veya eğitmene yetki belgesinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir. Eylemin tekrarında cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşunun yetki belgesi ve/veya eğitmenin eğitmen belgesi 1yıla kadar askıya alınır.
 4. Bilgi kayıt formu üzerinde tahrifat yapan cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 5. Cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşundan bilgi istenmesi durumunda 15 gün içinde bilgi vermeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belge bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 6. (Değişik:12/5/2016 -Tal/18. md.) Kurs ön iznini kurs başlama tarihinden en geç 15 gün önce almayan, kursun başlamasından önce kursun yapılacağı yerin değişmesi veya kursun iptali halinde değişikliğini veya iptal yazısını kurs başlama tarihinden en geç 36 saat önce Federasyona bildirmeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna ve/veya yetkili eğitmenine yetki belgesi bedelinin iki katı tutarına kadar para cezası verilir. Eylemin tekrarında cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşunun yetki belgesi ve/veya eğitmenin eğitmen belgesi 2 yıla kadar askıya alınır.
 7. (Değişik:12/5/2016 -Tal/18. md.) Kursun ilk günü içinde kursa katılan aday listesini T.C. Kimlik Numaraları ile birlikte Federasyona faks veya elektronik posta olarak bildirmeyen cankurtarma eğitim merkezi veya eğitmene yetki belge bedelinin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.
 8. (Değişik:12/5/2016 -Tal/18. md.) Cankurtarma eğitmeni olmadan cankurtaran eğitimi veren kişiler ile bu kişilerin bu eğitimlerini belgelendiren cankurtarma eğitim merkezi, kurum ve kuruluşlarının ve belgeyi imzalayan cankurtaran eğitmeninin Federasyondan almış oldukları tüm belgelerinin bir yıla kadar askıya alınmasına karar verilir ve ilgili kişiler ile merkez veya kuruluşlara yetki belge bedelinin on katına kadar para cezası verilir.
 9. Federasyon denetçilerin görevlerini yapmasına engel olan veya güçlük çıkartan cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna ve/veya eğitmene yetki belge bedelinin 3 katı tutarında para cezası verilir. 
 10. Bu Talimatın 26, 27 ve 28 inci maddelerini ihlal edenler ile güvenlik ve çalışma esaslarına aykırı uygulamada bulunanlara yetki belge bedelinin 10 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 11. Federasyonun kurumsal kimliğine zarar verici, Federasyonu ve görevlilerini küçük düşürücü davranışlarda bulunan ve yayın yapan, Federasyon çalışmalarını engellemeye yönelik davranışta bulunan ve yayın yapanlara yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir. Eylemin tekrarında belgeleri 1 yıl süre ile askıya alınır veya yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarına kadar para cezası verilir.   
 12. Cankurtaran, ilkyardımcı ve eğitmen olma koşullarını kaybedenlerin belgeleri askıya alınır.
 13. (Değişik:12/5/2016 -Tal/18. md.) Bu maddede yaptırımı düzenlenmeyen ancak Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ile bu Talimata aykırılık oluşturan durumlarda cankurtarma eğitim merkezleri, kurum ve kuruluşları ile yüzme alanlarında faaliyette bulunan işletmeler, cankurtaranlar ve diğer kişi veya işletmelere yetki belge bedelinin 5 katına kadar para cezası  ve/veya 1 yıla kadar belgesinin askıya alınması cezası verilir.
 14. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Cankurtarma eğitmenlerinin yetki belgesi olmayan kuruluşta görev alması, eğitim vermesi ve bireysel olarak cankurtaran eğitimi düzenlemesi durumunda eğitmenlik belgeleri bir yıl süre ile askıya alınır ve yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 15. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Teorik ya da uygulama eğitimi vermeden bilgi kayıt formu düzenleyerek cankurtaran eğitimini belgelendiren cankurtarma merkezi, kurum ve kuruluşu ile cankurtaran eğitmenlerine yetki belgesi bedelinin on katı tutarına kadar para cezası verilir ve eğitmenin eğitmenlik belgeleri 5 yıla kadar süreyle askıya alınır.
 16. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) İlgili merkez,kurum ve kuruluşlarca belirtilen adresin dışında ve/veya belirlenen usul ve esaslar dışında cankurtarma eğitimi veren cankurtarma merkezi, kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para ceza verilir.
 17. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Cankurtarma merkezi, kurum ve kuruluşlarının denetlenmesinde Federasyonun belirlediği yetki belgesi alma koşullarından bir ya da birkaçını ihlal eden ve bulundurmak zorunda olduğu malze-meleri bulundurmayan, bildirdiği adreste faaliyet göstermeyen, adres değişikliğini Federasyona faks veya e-mail ile bildirmeyen dalış kuruluşuna uyarı, ihlalin giderilmemesi veya eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 18. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Federasyondan onay almadan cankurtarma faaliyetlerine yönelik etkinlik, yarışma ve spor etkinlikleri düzenleyenlere yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 19. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) TSSF cankurtaran, cankurtaran eğitmeni ve diğer uzmanlık belgeleri haricinde diğer ülke federasyonlarının cankurtaran, cankurtaran eğitmeni ve diğer uzmanlık belgelerini veren cankurtarma merkezi, kurum ve kuruluşuna ve eğitmenine yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarında para cezası verilir.
 20. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Yapılan denetimde cankurtaran ve cankurtaran eğitmeni eğitimlerini eğitim bilgi formuna ve bu talimatta belirlenen standartlara uygun olarak yapmadıkları saptanan cankurtarma merkezi, kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir ve yetkili eğitmeninin eğitmenlik belgeleri bir yıla kadar süreyle askıya alınır.
 21. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinde cankurtaranları, aynı anda cankurtaranlık asli görevi dışında başka görevlerde de çalıştırdıkları tespit edilen işletmelere yetki belgesi bedeli tutarında para cezası verilir.
 22. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Kendi işletmelerinde meydana gelen boğulma vakalarını Kaza Raporu düzenleyerek Federasyona ve ilgili resmi kurumlara göndermeyen işletmelere ve/veya cankurtaranlara yetki belge bedelinin iki katı tutarında para cezası veya cankurtaran belgesinin bir yıla kadar askıya alınması cezası verilir.
 23. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Risk Değerlendirme Raporunu ILSE tarafından sertifikalandırılan ve TSSF tarafından da yetkilendirilen Risk Değerlendirme Görevlisinden almayan işletmelere yetki belge bedelinin beş katı tutarına kadar para cezası verilir.
 24. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Cankurtaran, Cankurtaran Eğitmeni, İlkyardımcı, İlkyardım Eğitmeni ve İlkyardım Eğitmen Eğiticisi eğitimlerine katılma ön koşullarına haiz olmadıkları halde, bu şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların, aldıkları eğitim geçersiz sayılır ve bu eğitimin sonucunda aldıkları belgeler iptal edilir.
 25. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Bu Talimatın, “Cankurtarma Eğitim Merkezi bünyesinde bulundurulması gereken eğitmen sayısı ve kurs açma şartları ile ilgili” 5 inci maddesinin 8 nolu fıkrasını ihlal eden işletmelere yetki belge bedelinin on katı tutarına kadar para cezası verilir.
 26. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Bu Talimata aykırı olarak sertifikalı ilkyardımcı, sertifikalı cankurtaran ile gerekli ilkyardım aracını işletmesinde hazır bulundurmayan havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerine yetki belge bedelinin beş katı tutarına kadar para cezası verilir.
 27. (Ek fıkra:12/5/2016 -Tal/18. md.) Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliğinin 7/p maddesi uyarınca, “katılımcı kuruluş olarak arama kurtarma faaliyetleri konusunda bünyesindeki sporcuların arama kurtarma (AK) faaliyetlerine katılımını sağlayacak yetkili ve muhatap Federasyonun, TSSF olduğu” hükmünü ihlal ederek Federasyonun yetki ve sorumluluk alanına girmek suretiyle Federasyondan izinsiz  arama kurtarma faaliyeti icra eden veya anılan mevzuat hükmünü ihlal edenlere yetki belge bedelinin on katı tutarına kadar para cezası verilir ve Federasyonca kendilerine verilen tüm belge ve bröveleri 5 yıla kadar süreyle askıya alınır.
 28. (Ek bent:26/06/2018 -Tal/1. md./12) Yetkili Cankurtarma Eğitim Merkezlerine, Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan para cezasını ödemeden yetki belgesi verilmez.
 29. (Ek bent:26/06/2018 -Tal/1. md./12)  Cankurtarma eğitmeni, Disiplin kurulu tarafından verilmiş olan para cezasını ödemeden faaliyette bulunamaz, yetki belgesine kaydı yapılmaz.
 30.  (Ek bent:26/06/2018 -Tal/1. md./12) Disiplin Kurulunun vermiş olduğu para cezasını ödemeyenler Federasyondan hiçbir belge talep edemez, faaliyette bulunamazlar.

(2) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Talimatı’nda belirtilen kurallara uymadıkları için geçici ya da sürekli olarak iptal edilen belge bedelleri geri ödenmez.

(3) Ceza tutarlarında, Yönetim Kurulunun belirlediği en son yetki belgesi bedeli uygulanır.

(4) Belgenin askıya alınması süresi içinde cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşu, cankurtaran, eğitmenler veya diğer ilgili kişiler faaliyette bulunamaz. 

(5)Yukarıda belirtilen suçlarla ilgili cezalar Disiplin Kurulu tarafından verilir. Tahsil edilen cezalar Federasyona gelir kaydedilir.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT

MADDE 48– (1) 20/8/2008 tarihli Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

YABANCI KAYNAKLI EĞİTİM PROGRAMLARI VE DENKLİK

EK MADDE 1- (Ek madde:12/5/2016 -Tal/20. md.) (1) Cankurtarma ve ilkyardım eğitimleri konularında Türkiye’de faaliyette bulunmak isteyen diğer ülkelere ait suda hayat kurtarma ile ilgili eğitim kurum ve kuruluşları, Federasyonla protokol yapmak zorundadırlar. ILS ve ILSE tarafından verilen sertifikalarla, bu belgelere sahip olup ülkemizde çalışmak isteyen yabancı uyrukluların sertifikalarının denkliğine Federasyon Yönetim Kurulunca karar verilir.

(2) Bu Talimatın 5 inci maddesinin 2 nolu fıkrasının c bendinde belirtilen  denklik koşullarını yerine getiren yüksekokul veya fakültelerin ilgili bölümlerinde açılan dersleri alan ve başarılı olan öğrencilere, ilgili kurumun yazılı teklifi ve TSSF yönetim kurulunun onayı ile ders müfredat ve sürelerine uygun TSSF/ILS cankurtaran/cankurtaran eğitmen belgesi Federasyon tarafından belirlenen bedelin ödenmesi kaydı ile verilir.

BELGELERİN GEÇERLİLİĞİ

GEÇİCİ MADDE- (1) Bu Talimatın yürürlüğe girmesinden önce en az Bronz Eğitmen seviyesinde eğitmenle sözleşme yaparak yetki belgesi almış olan Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşlarının yetki belgeleri, yetki belgesi süresi sonuna kadar geçerlidir.

(2)Bu Talimatın yayımından önce alınmış olan yetki belgeleri, yetki belgesinde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir ve bu süre sonunda Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşlarının yetki belgesi talebinde bulunmaları halinde; yetki belge bedeli ve eğitmen ödentileri ay hesabı ile ücretlendirilerek aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere yetki belgesi verilir.

 

YÜRÜRLÜLÜK

Madde 49- (1) Bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 50-  (1) Bu Talimatın hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.