Türkiye sualtı sporları federasyonu cankurtaran talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, ülkemizde deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda, su parklarında ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak can kurtarma ve ilkyardım tekniğinin, eğitiminin, çalışma ve uygulamalarının, kullanılacak yardımcı araç ve gereçlerin, sporcuların yetiştirilmesinin, çalışma yapılan yerlerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin standartların belirlenmesi, bu konuda çalışacak olan eğitim merkezlerinin, eğitim kurum ve kuruluşlarının ve eğitmenlerinin eğitim ve eğitmenlik kurallarının belirlenmesi, havuz, göl, deniz ve yapay iç suların kıyılarında yapılan su sporlarının ve bu alanları kullanan kişilerin katıldığı etkinliklerle ilgili güvenlik önlemlerinin alınması ve denetiminin gerçekleştirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

            Madde 2- (1) Bu Talimat, Federasyonun uluslararası federasyonlara üyeliğinden doğan görev ve yetkileri çerçevesinde, ülkemizde deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda, su parklarında ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak can kurtarma ve ilkyardım teknikleri ve eğitimleri ile ilgili olarak Federasyondan yetki belgesi alarak çalışacak olan; cankurtarma eğitim merkezlerinin, cankurtaran ve eğitmenlerin, her türlü havuz ve su parkları  işletmelerinin, sahil ve kıyı işletmelerinin, spor kulüplerinin, üniversitelerin can kurtarma eğitim birimleri ile  ulusal ve uluslararası kurallara göre yapılacak yarışmalarda yarışacak sporcuların uyması gereken ön koşul ve standartların, bu birimler ve kişilerin denetlenme ve belgelendirilme açısından uyacakları kurallar ile yetkilendirilme usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

            Madde 3– (1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine, 3/4/2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsüne ve 28/1/2006 tarih ve 26063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

            Madde 4- Bu Talimatta geçen;

 1. Altın cankurtaran: Açık deniz, göl ve kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat

kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,

 1. Altın eğitmen: Bronz, Gümüş, Altın cankurtaran ve cankurtaran eğitmeni eğitimi

programlarını uygulayan eğitmeni,

 1. Bronz cankurtaran: Havuzlarda ve su parklarında güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya

yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,

ç) Bronz eğitmen: Bronz ve gümüş cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla yetkili

eğitmeni,

 1. Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşları: Cankurtarma ve ilk yardım eğitim

merkezlerini, üniversite cankurtarma eğitim birimlerini, spor kulüplerini,

 1. Cankurtarma Eğitim Merkezi: Türk Ticaret Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış,

cankurtarma, su üstü ve sualtı arama kurtarma ve ilkyardım teorik ve pratik eğitimlerini vermeye yetkili kurum ve kuruluşları,

 1. CMAS: Dünya Sualtı Etkinlikleri Konfederasyonunu,
 2. Federasyon: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu (TSSF),

ğ) Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,

 1. h) Gümüş cankurtaran: Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzlarda güvenliği

sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliyi,

ı) Gümüş eğitmen: Bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla

görevli eğitmeni,

 1. Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
 2. Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
 3. ILS: Uluslararası Cankurtarma Federasyonunu,
 4. ILSE: Avrupa Uluslararası Cankurtarma Federasyonunu,
 5. İlkyardımcı: Temel ilkyardım, harici kalp masajı ve suni solunum uygulamasını bilen

sertifikalı uzmanı,

 1. İlkyardım eğitmeni: Federasyonun ilkyardımcı eğitim programını uygulayan eğitmeni,
 2. İlkyardım eğitmen eğiticisi: Federasyonun ilkyardım eğitmen eğitimi programını uygulayan

eğitmeni,

ö) Risk yönetim planı: Her türlü havuz işletmelerinin, sahil ve kıyı işletmelerinin Federasyona

müracaat ederek ücreti karşılığında almak zorunda olduğu, Federasyonun yetkili risk yöneticisinin hazırladığı planı içeren belgeyi,

 1. Spor Kulübü: Dernekler Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış, Türkiye Sualtı Sporları

Federasyonuna tescilli olan spor kulüplerini,

 1. Sporcu cankurtaran: Cankurtarma spor karşılaşmalarına katılan lisanslı sporcuları,
 2. Üniversite Cankurtarma Eğitim Birimleri: Üniversitelerin bünyelerinde kurulan ve konu ile ilgili

amatör faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve kulüpleri ile Federasyonun yönetim kurulu tarafından denkliği kabul edilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu ve suda hayat kurtarma ile ilgili derslerin okutulduğu bölümlerini,

ş) Yetki belgesi: Bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitimleri ile ilkyardımcı eğitimleri ve sınavları ile bronz, gümüş cankurtaran eğitmen eğitimleri veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarına Federasyon tarafından verilen belgeyi,

 1. t) Yönetmelik: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliğini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşu Açma,

Yetki Belgesi Alma Koşulları ve Gerekli Ekipmanlar

 

Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu açma, yetki belgesi alma koşulları

Madde 5- (1) Cankurtarma ve cankurtarma eğitmeni eğitimi verebilmek için Federasyondan yetki belgesi alınması zorunludur. Yetki belgesi süresi 1 (bir) takvim yılı olup 01 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasını kapsar.

(2) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları açma ve yetki belgesi almak için dilekçe ekinde istenecek belgeler:

 1. a) Cankurtarma eğitim merkezi açma ve yetki belgesi alma koşulları:
 • Vergi levhası aslı veya mali müşavir onaylı sureti
 • Kuruluş sözleşmesinde “cankurtarma ve ilkyardım eğitimleri vermek” ibaresinin bulunduğunu kanıtlayan ticaret sicil gazetesi veya esnaf sanatkarlar odasından aslı veya noter onaylı sureti.
 • Sorumlu işyeri sahibinin / müdürün ve eğitmenlerin imza beyannameleri aslı veya noter onaylı sureti,
 • Bünyesinde en az gümüş eğitmen seviyesinde eğitmenle yapılan iş sözleşmeleri aslı veya noter onaylı sureti,
 • Yönetim Kurulu tarafından o yıl için belirlenmiş olan yetki belge bedeli ile eğitmen ödentilerinin Federasyonun banka hesabına yatırıldığına dair makbuz.
 1. b) Spor kulübü açma ve yetki belgesi alma koşulları:
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince verilen ve kulübün sualtı dallarında çalışma yapabileceğini gösteren güncel tarihli tescil belgesi aslı.
 • Cankurtarma eğitimlerinin verilmesine dair kulübün yönetim kurulu kararı aslı veya noter onaylı sureti,
 • Bünyesinde en az gümüş eğitmen seviyesinde eğitmen veya eğitmenlerle yapılan iş sözleşmeleri aslı veya noter onaylı sureti,
 • Kulüp yetkilisi ve eğitmenlerin imza beyannamesi aslı veya noter onaylı sureti,
 • Yönetim Kurulu tarafından o yıl için belirlenmiş olan yetki belge bedeli ile eğitmen ödentilerinin Federasyonun banka hesabına yatırıldığına dair makbuz.
 1. c) Üniversite cankurtarma eğitim birimleri açma ve yetki belgesi alma koşulları:
 • Üniversite veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda veya üniversitenin suda hayat kurtarma ile ilgili derslerin okutulduğu bölümünün cankurtarma eğitim birimi açılmasına dair üniversite senatosu kararı aslı,
 • Üniversite veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun veya Üniversitenin suda hayat kurtarma ile ilgili derslerin okutulduğu bölümünün eğitim birimi yetkilisi adına düzenlenmiş üniversite senatosu görev kararı aslı,
 • Yetkili cankurtarma eğitmeninin, Üniversitede veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda veya Üniversitenin suda hayat kurtarma ile ilgili derslerin okutulduğu bölümünün öğrenci ve/veya öğretim görevlisi olduğuna dair belge aslı, üniversite birimi yetkilisi ve eğitmenin imza beyannamesi aslı veya noter onaylı sureti,
 • Yönetim Kurulu tarafından o yıl için belirlenmiş olan yetki belge bedeli ile eğitmen ödentilerinin Federasyonun banka hesabına yatırıldığına dair makbuz.

(3)  Cankurtarma eğitmenleri bir yıl içinde bağlı olduğu cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu ve

Federasyona en az 15 gün önceden yazılı bildirim yapmak kaydı ile en fazla 2 kez yetkili merkez değişikliği yapabilir.  Aksi durumda en az 6 ay süre ile cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda eğitmen olarak görev alamazlar.

(4) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna, Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan para cezasını ödemeden yetki belgesi verilmez.

(5) Cankurtarma eğitmeni, Disiplin kurulu tarafından verilmiş olan para cezasını ödemeden faaliyette bulunamaz, yetki belgesine kaydı yapılmaz.

(6) Disiplin Kurulunun vermiş olduğu para cezasını ödemeyenler Federasyondan hiçbir belge talep edemez, faaliyette bulunamazlar.

(7) Tüm ödentilerini ödemiş ve belge noksanı olmayan cankurtaran eğitim kurum ve kuruluşuna yetki belgesi verilir.

 

Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu açma ve yetki belgesi almak için gerekli ekipmanlar

Madde 6- (1) Cankurtarma Eğitim Merkezi açma ve yetki belgesi almak için cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarında bulunması zorunlu ekipmanlar:

 1. Akademik ve pratik çalışmalar yapmaya uygun en az 12 kişilik derslik
 2. Televizyon, bilgisayar, slayt makinesi, projeksiyon ya da tepegöz, video gibi görsel sunum için teknik donanım,
 3. Yazı Tahtası,

ç)   İlkyardım Çantası,

 1. En az 5 Lt’lik oksijen tüpü, bağlantı aparatı ve rezervuarlı maske aparatları,
 2. İlkyardım eğitimlerinde kullanılacak manken ve yardımcı malzemeleri,
 3. Cankurtarma eğitimi için kullanılacak yardımcı malzemeler,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlkyardım Çantası ile İlkyardım ve

Su Eğitim Mankenleri Standardı, Yardımcı Malzemeler

 

İlkyardım çantası

Madde 7- (1) Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşlarının bulundurmak zorunda olduğu ilkyardım çantasının;

 1. Su geçirmez kumaş, alüminyum/metal ya da plastik kutudan imal edilmiş olması,
 2. Sarı, turuncu ya da kırmızı renkleri olması,
 3. Steril malzemeleri koymak için bölmelerinin bulunması,

ç)   Üzerinde ulusal ya da uluslararası ilkyardım simgesi bulunması ya da “ ilkyardım çantası” yazması gerekmektedir.

 

İlkyardım çantasında bulunması gereken malzemeler

Madde 8- (1) İlkyardım çantasının içinde bulunması gereken malzemeler listesi:

 

      CİNS ADET
1. Steril Gazlı Bez (3 farklı ebatta) 10
2. Yara temizleyici 100 ml 1
3. Sargı Bezi 2
4. Makas 1
5. Fener 1
6. Düdük 1
7. Not Kağıdı – kalem 1
8. CPR maskesi 1
9. Steril eldiven 2
10. Yanık kremi 1
11. Boyunluk 1
12. Yara bandı (Muhtelif) 20
13. Alüminyum Battaniye 1
14. Elastik bandaj 1
15. Turnike Lastiği 1

 

İlkyardım eğitim mankenleri standardı

Madde 9-  (1) Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşlarının ilkyardım eğitiminde kullanacakları mankenin aşağıdaki özelliklerde olması gerekmektedir.

 1. Burnu yumuşak plastikten sıkıştırılabilen veya kapatılabilen, ağız ve burun

boşluğundan hava akışı olan, ağızdan ağza ve ağızdan buruna yapay solunum yapmaya uygun olması,

 1. Solunum uygulaması esnasında ciğerlerin hareketi gözle görülebilmesi,
 2. Yalnızca doğru pozisyonda hava yolu açılabilmeli ve yapay solunum

uygulanabilmeli,

ç) Anatomik olarak kalp masajı baskı noktaları doğru hissedilebilmelidir.

 

Manken kullanım koşulları

Madde 10- (1) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları, yetişkin, çocuk ve bebek boylarından birer adet manken bulundurmak zorundadırlar. Aynı manken üzerinde yetişkin ve çocuk ayarı yapılabiliyorsa bu model manken ve bebek boyunda birer adet manken bulundurmak zorundadırlar.

(2) Manken kullanımı esnasında, öğrencilerin ağız salgılarının birbirine bulaşmasını engellemek amacıyla, tek yönde hava akışına izin veren ağız koruyucularının kullanılması, eğitimlerin sonunda ciğerlerin yenileriyle değiştirilmesi ve yüzlerin her bir kişinin kullanımında sonra dezenfektanlarla silinmesi zorunludur.

 

Suda kullanılacak eğitim mankeni standardı

Madde 11- (1) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının sudaki eğitimlerinde kullanacakları mankenin su dolu ağırlığı asgari 40 kg olmalı ve hem tamamen pozitif hem de tamamen negatif yüzerlik sağlanabilecek şekilde ayarlanabilmelidir.

 

Yardımcı malzemeler

Madde 12- (1) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının bulundurmak zorunda oldukları yardımcı malzemeler:

 1. a) Kurtarma Kemeri: en az iki adet
 2. b) Kurtarma Topu: En az bir adet, 15 metre yüzebilen ipe bağlı file içerisinde minimum 20 cm çapında plastik top
 3. c) Kurtarma ipi: En az bir adet, en az 15 metre uzunluğunda yüzebilen ipten imal edilmiş ve özel torbasında atılabilir ve atılırken otomatik olarak açılan ip ve torbası,

ç) Eğitmen üniforması,

 1. d) En az 6 takım maske, palet ve şnorkel.
 2. e) En az 1 adet sedye
 3. f) En az 1 adet battaniye

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cankurtaran ve Cankurtaran Eğitmeni Giysi Kural ve Koşulları

 

Cankurtaran giysi kural ve koşulları

Madde 13- (1) Her türlü havuz işletmeleri, su parkları, sahil ve kıyı işletmelerinde çalışan cankurtaranların çalışma saatleri içerisinde üniforma giymesi zorunludur.

(2) Cankurtaranın üniformasının, t-shirt, atlet, uzun kollu t-shirt ya da montunun zemini parlak sarı renkte olması, sırt kısmında ve iki omuz arasında “Cankurtaran” yazması zorunludur.  Turistik alanlarda veya yabancılara hizmet verilen diğer yerlerde cankurtaran yazısı İngilizce “Life Guard” ya da hizmet verilen topluluğun ana dilinde yazılabilir.

(3) Cankurtaranın üniformasının, şort, mayo ya da eşofmanının zemini kırmızı renkte olması, bel kısmında, sarı renkler kullanılarak “Cankurtaran” yazması zorunludur. Turistik alanlarda ve yabancılara hizmet verilen diğer yerlerde Cankurtaran yazısı İngilizce “Life Guard” ya da hizmet verilen topluluğun ana dilinde de yazılabilir.

(4) Gölgelik alan bulunmayan yerlerde ve/veya direkt güneş altında görev yapan Cankurtaranın, zemini kırmızı renkte ve ön kısmında sarı renkte “Cankurtaran” yazan şapka giymesi zorunludur.

 

Cankurtaran eğitmeninin giysi kural ve koşulları

Madde 14 – (1) Cankurtaran eğitmeninin, eğitimleri esnasında üniforma giymesi zorunludur.

(2) Cankurtarma eğitmeninin üniformasının rengi ve modeli federasyon tarafından belirlenir ve resmi internet sitesinden duyurulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cankurtaran, Cankurtaran Eğitmeni, İlkyardımcı, İlkyardım Eğitmeni ve İlkyardım Eğitmen Eğiticisi Eğitimlerine Katılma Ön Koşulları

 

Sporcu cankurtaran

Madde 15- (1) Sporcu cankurtaran olmak için, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Kulüp Tescil Talimatına göre lisanslı sporcusu olmak zorundadır.  Sporcu cankurtaranlar profesyonel olarak çalışamazlar.

 

Bronz cankurtaran

Madde 16- (1) Bronz cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

 1. 18 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim

formunu imzalayarak beyan etmek,

ç) Bu Talimatın 31 inci maddenin (2) nci fıkrasında belirtilen becerileri yapabilmek.

 

Gümüş cankurtaran

Madde 17- (1) Gümüş cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

 1. 18 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. Bronz cankurtaran belgesine sahip olmak,

ç) Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim

formunu imzalayarak beyan etmek.

 

Altın cankurtaran

Madde 18- (1) Altın cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar:

 1. 19 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim

formunu imzalayarak beyan etmek,

ç)   Gümüş cankurtaran belgesine sahip olmak,

 1. d) Federasyonun en az 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,
 2. e) En az 6 ay gümüş cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden

onaylı işyerinde çalışma bildirim belgesini ibraz etmek.

 

İlkyardımcı

Madde 19- (1) İlkyardımcı eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

 1. 15 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek.

 

Bronz cankurtaran eğitmeni

Madde 20-  (1) Bronz cankurtaran eğitmeni olabilmenin koşulları;

 1. a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 2. Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
 3. c) Altın cankurtaran belgesine sahip olmak,

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

 1. d) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
 2. e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
 3. f) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,
 4. g) En az 6 ay altın cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden onaylı işyerinde çalışma bildirim belgesini ibraz etmek.

 

Gümüş cankurtaran eğitmeni

Madde 21- (1) Gümüş cankurtaran eğitmeni olabilmenin koşulları;

 1. 22 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az lise mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

 1. d) Bronz cankurtaran eğitmen belgesine sahip olmak,
 2. e) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
 3. f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
 4. g) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

ğ) En az 2 yıl bronz eğitmen olarak yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda kayıtlı eğitmen olarak çalışmış olmak ve en az 80 kişiye bronz veya gümüş cankurtaran kursu vererek bilgi kayıt formu imzalamış olmak.

 

Altın cankurtaran eğitmeni

Madde 22- (1) Altın cankurtaran eğitmeni olabilmenin koşulları;

 1. 25 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az lise mezunu olmak ve bunu belgelemek,
 3. Bu Talimatın 30 uncu maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,

ç)  Gümüş cankurtaran eğitmen belgesine sahip olmak,

 1. d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 2. e) Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
 3. f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
 4. g) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,
  ğ) En az 3 yıl gümüş eğitmen olarak yetkili cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunda çalışmış olmak, en az 150 kişiye bronz veya gümüş cankurtaran ve en az 10 kişiye altın cankurtaran kursu vererek bilgi kayıt formu imzalamış olmak.

 

İlkyardım eğitmeni

Madde 23- (1) İlkyardım eğitmeni olabilmenin koşulları;

 1. 19 yaşını doldurmuş olmak,
 2. En az lise mezunu olmak ve belgelemek,
 3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç)   Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,

 1. d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
 2. e) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak.

 

İlkyardım eğitmen eğiticisi

Madde 24- (1) İlkyardım eğitmen eğiticisi olabilmenin koşulları;

 1. 24 yaşını doldurmuş olmak,
 2. İlkyardım eğitmeni belgesine sahip olmak,
 3. En az lise mezunu olmak ve belgelemek,

ç)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

 1. Sabıka kaydı belgesi ibraz etmek,
 2. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel

Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ceza kurullarından veya Federasyon disiplin kurulundan bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

 1. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi

iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

 

ALTINCI BÖLÜM

Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşları

Tarafından Kullanılacak Formlar

 

           Formlar

Madde 25- (1) Denetlemelerde ve cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları tarafından kullanılabilecek formlar:

 1. Cankurtarma eğitim merkezi açma başvuru formu (Form 1)
 2. Eğitmen ve yönetici sözleşmesi formu (Form 2)
 3. Kurs izin formu (Form 3)

ç)   İstek formu (Form 4)

 1. İşyerinde çalışma bildirim formu (Form 5)
 2. Cankurtaran eğitmen sınavı katılım talep formu (Form 6)
 3. Cankurtaran merkezi eğitim denetleme formu (Form 7)
 4. Cankurtaran merkezi açma ve yetki belgesi alabilme koşullarını denetleme formu (Form 8)

ğ)   Sağlık bildirim formu (Form 9)

 1. h) Cankurtaran, havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerini denetleme formu (Form 10)

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Havuz, Su parkı, Sahil ve Kıyı İşletmelerinin Bulundurması Gereken Ekipman,

Malzeme ile Uyumaları Gereken Koşullar,

Standartlar ve Denetleme Usulü

 

Havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinde bulunması gerekli ekipman ve malzemeler

Madde 26- (1) Havuz ve su parklarında bulunması gerekli ekipman ve malzemeler:

 1. a) Özel imal edilmiş en az 4 basamaklı, kapalı havuzlarda asgari 150 cm, açık havuzlarda asgari 200 cm yüksekliğinde cankurtaran sandalyesi. (Cankurtaran sandalyesi, havuza 2 m den daha uzakta olmayacak şekilde ve havuzun her yerini rahat görebilecek yerde olmalıdır. Açık havuzlarda kullanılacak cankurtaran sandalyesinin üst tarafında cankurtaranı güneşten koruyacak bir düzenek olması gerekmektedir.)
 2. b) Dikdörtgen, alt yarı sarı renk üst yarı kırmızı renk, 5 mt direk üzerinde 75 x 100 cm. ölçülerinde, asgari 1 adet cankurtaran hizmet bayrağı. (Kapalı havuzlarda tavan yüksekliğine göre değişebilir.)
 3. c) Dikdörtgen düz sarı renkte, 75×100 cm ölçülerinde, altında açıklaması olan ve havuz kullanımını geçici süreliğine yasaklayan bayrak,

ç) Dikdörtgen düz kırmızı renkte, 75×100 cm ölçülerinde, havuzun kullanıma kapalı olduğu saatlerde suya girişi yasaklayan bayrak,

 1. d) T-shirt sarı, şort kırmızı, şapka kırmızı renkte, her cankurtaran için en az bir takım cankurtaran üniforması,
 2. e) En az bir adet kurtarma topu,
 3. f) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere kurtarma kemeri,
 4. g) Kakıç: En az bir adet, en az 2 m. uzunluğunda ucu olası yaralanmaları engelleyecek biçimde plastik kaplı uzun alüminyum ya da ahşap sopa,

ğ) Kolay görülebilir ve rahat okunabilir yerde Türkçe ve uluslararası dilde, uyarı bayraklarının renkli tanıtımı olan,  havuz kullanımı kurallarının yazılı olduğu bilgilendirme ve uyarı panosu,

 1. h) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere cankurtaran düdüğü,

ı) En az bir adet battaniye

 1. i) Oksijen seti
 2. j) İlk yardım çantası
 3. k) Megafon
 4. l) Düdük
 5. m) En az 1 adet sedye

 

(2) Plajlarda bulundurulması gerekli ekipman ve malzemeler:

 1. a) Plajlarda emniyet şeridi oluşturulmuş her 200 m lik kontrollü yüzme alanı için asgari 2 m yükseklikte en az 1 adet cankurtaran kulesi. (Cankurtaran kulesinin bulunacağı yer, cankurtaran eğitim müfredatında belirtilen yüzme mesafesi ve süreleri baz alınarak bir cankurtaranın emniyet şeridi oluşturulmuş yüzme alanının en uzak noktasına maksimum 3 dk içinde yüzerek ulaşabilecek uzaklıkta ve kontrollü yüzme alanını rahat görebilecek yerde olmalıdır.)
 2. b) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kolay görülebilir ve okunabilir yerde, Türkçe ve uluslar arası dilde plaj kullanım ve uyarı panosu,
 3. c) Kontrollü her yüzme alanı için 3 m yükseklikte bir direk üzerinde, dikdörtgen, alt yarı sarı üst yarı kırmızı renkte,  75 x100 ölçülerinde, en az 2 adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran hizmet bayrakları,

ç) T-shirt sarı renk, şort kırmızı renk, şapka kırmızı renkte, her cankurtaran için 1 takım cankurtaran üniforması,

 1. d) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kurtarma ipi,
 2. e) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda kurtarma topu,
 3. f) En az bir adet olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda suda batmayan sedye
 4. g) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere kurtarma kemeri,

ğ) Bir adet motorlu kurtarma botu veya Jet Ski, (Kurtarma botu veya Jet Ski başka

amaç için kullanılmamalı ve rahat görülebilen bir yerinde Türkçe ve uluslararası bir dilde “Cankurtaran” yazısı bulunmalıdır. Kurtarma amaçlı kullanılan motorlu deniz taşıtı, 2 personelle asgari 15 mil hızda gidebilmeli ve eğer gerekli ise ehliyetli personeli olmalıdır.)

 1. h) Her cankurtaran için bir adet olmak üzere cankurtaran düdüğü,

ı) En az bir adet megafon,

 1. i) Her cankurtaran için bir adet telsiz,
 2. j) Oksijen seti,
 3. k) En az bir adet battaniye,
 4. l) Her cankurtaran kulesi için bir adet dürbün,
 5. m) 27.maddede belirtilen standartlarda ve en az ikişer adet olmak üzere risk yönetim

planına uygun sayıda plaj dikkat ve uyarı bayrakları,

 1. n) Her Cankurtaran kulesi için az bir adet ilkyardım çantası,
 2. o) 200 mt ve daha büyük kontrollü yüzme alanı bulunan plajlarda en az 1 adet olmak üzere risk yönetim planına uygun  Cankurtaran istasyonu kulübesi,

ö) Plajlarda, kontrollü yüzme alanları dışında kalan yerlerde suya girmenin tehlikeli olduğunu gösteren ve plaj kullanıcılarını kontrollü yüzme alanına yönlendiren uyarı levhaları konulmalıdır. Bu levhalar asgari 75 x 100 ölçülerinde olmalıdır.

 

(3) Kurtarma botunda bulunması gerekli ekipman ve malzemeler:

 1. a) Bir adet dürbün,
 2. b) Bir takım maske, palet ve şnorkel,
 3. c) En az 20 m uzunluğunda bir adet kurtarma topu,

ç) En az bir adet kurtarma kemeri,

 1. d) Bir adet düdük.

 

Plaj dikkat ve uyarı bayrakları

Madde 27- (1) Sahil ve kıyı işletmelerinde bulunması gereken bayraklarının standartları aşağıdaki gibi olmak zorundadır.

 1. a) Cankurtaran görev başında ve denize girmek güvenli: Dikdörtgen, üst yarı kırmızı alt yarı sarı 75×100 cm ölçülerinde
 2. b) Deniz ve hava şartları riskli: Dikdörtgen düz sarı 75×100 cm ölçülerinde, Bayrak direğinde uyarı yazısı olmalı,
 3. c) Denize girmek tehlikeli ve yasak: dikdörtgen kırmızı bayrak, 75×100 cm
 4. e) Zararlı deniz canlıları: Dikdörtgen beyaz zemin üzerinde kırmızı damalı bayrak, 75×100 cm ölçülerinde
 5. f) Sörf ve motorlu motorsuz deniz araçlarına kapalı bölge sınırı: Dikdörtgen beyaz zemin üzerinde siyah damalı bayrak, 75×100 cm ölçülerinde.

 

(2) Sahil ve kıyı işletmeleri, bu bayrakların renkli tanıtımını gösteren panoları, tüm yüzenlerin plaj kullanıcılarının rahat görebileceği yerlere koymak zorundadır.

 

Havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinin uyması gereken kurallar ve denetimi

Madde 28- (1) Her türlü havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmelerinde sadece TSSF cankurtaran belgeli cankurtaranlar görevlendirilir.

(2) İşletmeler cankurtaranı başka bir görevde çalıştıramaz.

(3) Havuzda, derinlik fark etmeksizin her bir havuz için asgari bir, büyük havuzlarda her 500 m2 için asgari iki bronz cankurtaran olmak üzere, risk yönetim planına uygun sayıda cankurtaran bulundurulması zorunludur.

(4) Kaydırak bulunan havuzlarda, kontrolü birbirinden bağımsız her kaydırak için, gönderen ve karşılayan olmak üzere en az iki bronz cankurtaran bulundurulması zorunludur.
(5) Plajlarda, plaj kullanım kurallarını içeren uyarı panoları üzerinde belirtilen saatler arasında,  motorlu ve motorsuz yapılan su sporları aktivitelerinden arındırılmış her 200 (ikiyüz) metrelik yüzmeye uygun sahil şeridi için en az iki gümüş cankurtaran ve her cankurtaran kulesi için bir gümüş cankurtaran olmak üzere risk yönetim planına uygun sayıda ve yerde cankurtaran bulundurulması zorunludur.

(6) En az 10 Bronz ve/veya Gümüş cankurtaran çalıştırmak zorunda olan havuz, su parkı, sahil ve kıyı işletmeleri, cankurtaranların yönetiminden sorumlu olacak en az bir Altın cankurtaran bulundurmak zorundadır.

(7) Cankurtaranların sorumluluk alanları, emniyet şeridi oluşturulmuş kontrollü yüzme alanlarıdır. Bu alanların dışında kalan yerlerde gerçekleşecek boğulma vakalarında cankurtaran sorumlu tutulamaz. Cankurtaranın kazaya müdahale için sorumlu oldukları mesafe, cankurtaran eğitim müfredatında yer alan yüzme mesafesi ve süreleri baz alınarak, yüzerek 3 dk içinde ulaşabildikleri mesafedir.

(8) Emniyet şeridi oluşturulmuş kontrollü yüzme alanlarının, açığa doğru emniyet şeridinin dışında kalan yerlerde gerçekleşen boğulma vakalarında veya diğer acil durumlarda,  motorlu kurtarma botu ya da jet ski ile olaya müdahale edilmelidir.

(9) Federasyon denetim görevlileri, havuz, sahil ve kıyı işletmelerinin bu Talimattaki koşul ve usulleri yerine getirip getirmediğini ve/veya çalışan cankurtaranları denetleyebilir. Denetlemelerde, Yönetmeliğe ve bu Talimata aykırı durumlar tutanakla tespit edilir ve Yönetmelikteki ve bu Talimattaki yaptırımlar uygulanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sağlık Koşulları

 

Cankurtaranların sağlık koşulları

MADDE 29- (1) Cankurtaranlık sağlıklı olmayı gerektiren bir faaliyettir. Bronz, Gümüş ve Altın Cankurtaran eğitimine katılanlar sağlık, oluşabilecek hastalık ve kazalar ile ilgili olarak eğitimi verecek eğitmen tarafından bilgilendirildikten sonra Federasyonca hazırlanan Sağlık Bildirim Formunu (Form 9) doldurur ve imzalarlar. Bu formda belirli bir hastalığı olduğunu beyan edenler cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu tarafından uzman bir doktora yollanarak cankurtaranlık yapmasında sakınca olmadığına dair rapor almalıdır.

Cankurtaran eğitmenlerinin sağlık koşulları

MADDE 30- (1) Cankurtaran eğitmenleri yürütülen faaliyetin özelliğinden dolayı tam sağlıklı olmak zorundadırlar. Bronz, Gümüş ve Altın Cankurtaran eğitmenler, uzman bir doktor tarafından muayene edilip değerlendirilerek sağlık yönünden cankurtaranlık yapmaya uygundur raporu almak zorundadırlar.

(2) Sağlık raporlarının geçerlik süresi 1 yıldır. Sene ortasında sağlık raporu süresi bitenlerin çalışma belgesi rapor bitiş süresine kadar verilir. Bu sürede raporunu yenileyenlerin belgesi sene sonuna kadar uzatılır.

(3) Sağlık durumlarının değiştiğine dair kuşku oluşanlardan veya hakkında ihbar bulunanlardan Federasyon tarafından sağlık raporunun yenilenmesi talep edilebilir.

(4) Muayene sonucunda raporlarının açıklamalar bölümüne sağlık yönünden GEÇİCİ OLARAK CANKURTARANLIK YAPAMAZ kaydı düşülenlerin raporlarının bir örneği hekim tarafından Federasyona yollanır. Bu kişilerin cankurtaranlık yapmaları yasaktır ve cankurtaranlıkla ilgili tüm yetki ve belgeleri dondurulur. Cankurtaranlığa geçici olarak engel olan sağlık durumu düzeldiğinde aynı hekim tarafından muayene olunur ve CANKURTARANLIK YAPABİLİR raporu da hekim ve muayene olan tarafından Federasyona bildirilir.

(5) Muayene sonucunda raporlarına sağlık yönünden CANKURTARANLIK YAPAMAZ kaydı düşülenlerin raporlarının bir örneği hekim tarafından Federasyona yollanır. Bu kişilerin cankurtaranlık ve eğitmenlik yapması yasaktır ve cankurtaranlıkla ilgili tüm yetki ve belgeleri askıya alınır. Bu konuda itiraz Federasyonun Sağlık Kuruluna yapılabilir. Sağlık Kurulu gerekli gördüğünde ek tetkik ve muayeneler yaptırarak itirazı karara bağlar. Sağlık Kurulu tarafından da cankurtaranlık yapması sağlık yönünden sakıncalı bulunanlar cankurtaranlık ve eğitmenlik yapamazlar.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Cankurtarma ve İlkyardım Eğitim Standartları

 

            Bronz cankurtaran eğitimi standardı

            Madde 31- (1) Bronz cankurtaran eğitimi süresi 3 gün olup, toplam 21 saattir Bir eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir eğitmen altın cankurtaran asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir.

 • Bronz cankurtaran kursiyerine önce aşağıdaki beceriler yaptırılacak, başarılı

olması halinde eğitimine devam edilecektir.

 1. 200 mt. mesafeyi serbest yüzme tekniği ile durmadan ve her hangi bir yere tutunmadan yüzebilmek,
 2. Havuzda /Denizde ABC malzemesiz, donanımsız en az 20 mt dipten  (Apnealı)  yüzmek,
 3. Havuzda/Denizde en az 5 dk. süre ile elleri havada olacak şekilde (el-kol kullanmadan) yüzmeden durabilmek.
 • Bronz cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

 

 1. Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

BCT 1- İdari ders:

 1. TSSF’nin tanıtımı,
  b. TSSF’de cankurtaranlık,
  c. Uluslararası cankurtaranlık, ILS nedir, üye ülkeler,
  ç. TSSF/ILS Cankurtaran sertifika sistemi,
  d. TSSF ve ILS cankurtaran ve cankurtaran eğitmen üniformaları,
  e. Cankurtaran istasyonu, görevlileri, standartları.

BCT 2- Cankurtaran istasyonu ve bulundurulması gerekli donanım ve malzemeler:
a. Havuz cankurtaranı yardımcı malzemeleri, kullanım şekilleri,
b. Haberleşme cihazları,
c. Düdük ile haberleşme şekilleri,
ç. Telsiz kullanımı,
d. Acil haberleşme sistemleri  (112),
e. Havuz cankurtaranı malzemeleri bakımı ve muhafazası.

BCT 3ILS bayrakları çeşitleri ve kullanım amaçları:
a. Cankurtaran istasyonu yönlendirme tabelaları,
b. Havuz uyarı ve tehlike işaretleri,
c. Havuz kullanımı bilgilendirme panoları,
ç. Acil durum planlaması,
d. Kaza raporu hazırlama.

BCT 4 Solunum ve dolaşım sistemleri:
a. Solunum sistemi,
b. Dolaşım sistemi.

 

BCT 5- Temel yaşam desteği:

a.Kazaya müdahale ,

 1. Acil müdahale,
 2. Bilinç kontrolü, solunum yolu açma ve solunum kontrolü

ç. Acil çağrı merkezi (112) arama,

 1. Çene açma tekniği,
 2. Ağız ve burundan suni solunum uygulaması ve pratikleri (manken üzerinde),
 3. Suni solunum aparatı (ambu) ve kullanım metodu,
 4. Kalp masajı için göğüs kafesi üzerinden mevki bulma tekniği ve pratikleri (manken üzerinde),

ğ. Kalp masajı uygulaması tekniği ve uygulaması (manken üzerinde),

 1. Suni solunum ve kalp masajı uygulaması ve pratikleri (manken üzerinde),

ı. Temel yaşam desteğinde bebek, çocuk ve yetişkin farklılıkları,

 1. Oksijen tüpü kullanımı.

 

BCT 6- Kanamalar ve damarlarımızın tanımı, sargılama teknikleri:
a. Kanamaların tanımı ve kanın pıhtılaşması,
b. Kanayan bölgeye göre kanamalar,
c. Damarlarımız,
ç. Kanayan damara göre kanamalar,
d. Basınç noktaları ve atar damar bulma yöntemi,
e. Sargı çeşitleri ve sargılama teknikleri,
1-El yaraları ve sargı şekilleri,
2-Parmak yaraları ve sargı şekilleri,
3-Kafa-baş yaralanmaları ve sargı şekilleri,
4-Göz yaralanmaları ve sargı şekilleri.

BCT 7- Kazazedeyi yatırma ve taşıma teknikleri:

 1. Kazazedeyi yatırma teknikleri,
 2. Koma pozisyonu (uygulamalı),
 3. Battaniye sarma (uygulamalı),

ç. Rantex tutuşu ile taşıma tekniği,

 1. Kazazedeyi sedyeye yerleştirme ve sedye ile taşıma tekniği (uygulamalı).

 

BCT 8- Değerlendirme:

 1. Yazılı sınav.

 

 1. Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

BCP 1- Yüzme teknikleri:

 1. Yüzerken elleri ve ayakları etkili kullanma teknikleri ve pratikleri,
 2. Kurtarma, kurbağalama, yan makas ve  sırtüstü taşıma yüzüşü pratikleri,
 3. Havuza atlama teknikleri ve pratikleri, (Bacaklar karında çivileme-balıklama-su içinde ayak üstü ve kurtarma kemeriyle),
 4. Su altından yüzme tekniği ve pratiği (20 mt),
 5. Zaman karşı yüzme pratiği.

 

BCP 2- Kazazede taşıma teknikleri ve pratikleri:

 1. Koltuk altından tek kolla yan makas taşıma tekniği ve pratikleri,
 2. Koltuk altından iki elle tutarak sırt üstü ters kurbağa taşıma tekniği ve pratikleri,
 3. Kafadan tutarak taşıma tekniği ve pratikleri,
 4. Kurtarma kemeri ile taşıma tekniği ve pratikleri.

 

BCP 3- Boğuşma teknikleri ve pratikleri:

 1. İterek sarılmaları önleme pratikleri,
 2. Önden ve arkadan sarılmalar ve kurtulma pratikleri,
 3. Boğuşarak etkisizleştirme ve taşıma pratikleri.

 

BCP 4- Havuz dibinden kazazede çıkarma:

 1. Havuz dibinden kazazede çıkarma tekniği ve pratikleri (manken kullanarak),
 2. Havuzdan KENARA kazazede çıkarma pratikleri (yardımcısız, yardımcılı),
 3. Havuz kenarına yatırma, koma pozisyonu tekniği ve pratikleri,
 4. Ranteks taşıma tekniği ve pratikleri.

 

BCP 5- Havuzda kurtarma ekipmanları kullanımı:

 1. Kurtarma topu ile kurtarma tekniği ve pratikleri,
 2. Kurtarma halatı ile kurtarma tekniği ve pratikleri,
 3. Kurtarma sopası ile kurtarma tekniği ve pratikleri.

 

            Gümüş cankurtaran eğitimi standardı

            Madde 32- (1) Gümüş cankurtaran eğitimi süresi 3 gün olup, toplam 21 saattir. Bir eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir eğitmen altın cankurtaran asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir. Birbirini takip eden bronz ve gümüş cankurtaran eğitimlerine katılan kursiyerin eğitim süresi 5 gün olup, toplam 35 saattir.

(2) Bronz cankurtaran eğitimlerinin havuz çalışmaları sığ su ortamında verilebilir. Ancak kıyıya çıkarma ve taşıma eğitimlerinin her hangi bir havuz veya benzeri bir ortamda yapılması zorunludur.

(3) Gümüş cankurtaran eğitimleri sadece denizde ve göllerde yapabilirler.

(4) Gümüş cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

 

 1. Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

GCT 1- Giriş:

 1. Bronz cankurtaran bilgi sınavı,
 2. Bilgi eksiklerinin tespiti ve güncellenmesi,
 3. Temel yaşam desteği tekrarı,
  (Bronz cankurtaran kursunu başarıyla tamamlayıp üç ay içinde gümüş cankurtaran kursuna katılanlarda bu beceri eğitmen inisiyatifindedir.)

 

GCT 2- Cankurtaran istasyonu standartları ve cankurtaran malzemeleri:

 1. Sahilde cankurtaran kulesi ve istasyonu,
 2. Sahilde kullanılan bilgi ve uyarı panoları,
 3. Sahilde kullanılan cankurtaran hizmet bayrakları,
 4. Sahilde cankurtaran istasyonu görevlileri ve nöbet kuralları,
 5. Sahilde acil durum planlaması,
 6. Sahilde kullanılan cankurtaran ve ilk yardım malzemeleri,
 7. Cankurtaran malzemelerinin bakımı ve muhafazası.

 

GCT 3- Sahilde cankurtaran malzemelerinin kullanımı:

 1. ABC malzemeleri tanıtımı ve kullanım teknikleri,
 2. Gemici düğümleri ve kullanım yerleri,
 3. Sahilde haberleşme cihazları düdük ve megafon kullanım teknikleri,
 4. Sahilde bayrakla haberleşme teknikleri.

 

GCT 4- Basınç-hacim ilişkisi:

 1. Su basıncı ve vücudumuza etkileri,
 2. Kulak yapısı ve kulak eşitleme teknikleri, sinüsler,
 3. Hiperventilasyon,
 4. Güneş çarpması ve ısı şoku.

GCT 5- Yaralanmalar:

 1. Kırıklar,
 2. Çıkıklar,
 3. Berelenmeler,
 4. Burkulmalar,
 5. Kas zorlaması,
 6. Kopan uzvun korunması.

GCT 6- Değerlendirme:

 1. Yazılı sınav.

 

 1. Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

GCP 1- Denizde yüzme ve boğuşma pratikleri:

 1. 300 mt kurtarma yüzüşü baş suyun dışında,
 2. 200 mt kurbağalama yüzüşü baş suyun dışında,
 3. 100 mt tek kol dışarıda yan makas yüzme pratiği,
 4. 100 mt iki kol sabit sırt üstü ters kurbağa yüzme pratiği,
 5. 40 mt sualtında yüzme pratiği,
 6. Denizde elbiseli yüzme teknikleri ve pratikleri,
 7. Denizde giysi çıkarma teknikleri ve pratikleri,
 8. 1000 mt ABC ile yüzme teknikleri ve pratikleri,
 9. Denizde boğuşma, bloke etme ve taşıma teknikleri ve pratikleri.

GCP 2- Denizde kazazede taşıma pratikleri:

 1. 50 m çekerek ve iterek yorgun yüzücü taşıma pratikleri,
 2. 50 m tek kol koltuk altı ve çeneden tutarak yan makas taşıma pratiği,
 3. 50 m iki elle koltuk altından tutarak taşıma pratikleri,
 4. 50 m kafadan tutarak taşıma pratikleri,
 5. Denizde elbiseli yüzeme teknikleri ve pratikleri,
 6. Deniz içinde giysi çıkarma teknikleri ve pratikleri.

 

GCP 3-Denizde kurtarma ekipmanları kullanımı:

 1. Kurtarma ekipmanları ,
 2. Kurtarma kemeri ile adam çekme pratikleri,
 3. Kurtarma torpili ile adam çekme pratikleri,
 4. Kurtarma botu ile kazazede kurtarma ve bota alma teknikleri.

 

GCP 4- Kazazedeyi kıyıya çıkarma teknikleri ve pratikleri:

 1. Baygın kazazedeyi denizden iki kişi ile kuru ortama taşıma pratikleri (Ranteks),
 2. Baygın kazazedeyi denizden iki kişi ile omuzda kuru ortama taşıma ve pratikleri,
 3. Baygın kazazedeyi sudan üç kişi ile kuru ortama taşıma usulleri ve pratikleri.

GCP 5- Dalış teknikleri:

 1. Suya ayak üstü dalış tekniği (3-5 mt derinlik),
 2. Suya apiko dalış tekniği (3-5 mt derinlik),
 3. Deniz dibinden kazazede çıkarma pratikleri (manken kullanarak, 3-5 mt.),
 4. Sahilde kurtarma malzemeleri kullanımı pratikleri ( ip ve top).

 

GCP 6- Değerlendirme ve senaryo çalışması:

 1. 100 m kurtarma yüzüşü baş yukarıda, 200 m kurbağalama-100 mt sırt üstü yüzme,
 2. Senaryolar.

 

            Altın cankurtaran eğitimi standardı         

            Madde 33- (1) Altın cankurtaran eğitimi süresi toplam 4 gün olup, 28 saattir. Bir gümüş eğitmen aynı anda 12 kursiyere, bir gümüş eğitmen bronz eğitmen asistan ile birlikte aynı anda 16 kursiyere kurs verebilir.

(2) Altın cankurtaran eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

 

 1. Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

ACT 1- Giriş:

 1. Bronz, Gümüş ve Altın Eğitmen sertifikalandırma sistemi

 

ACT 2- Genel denizcilik:

 1. Su yapısı,
 2. Meteoroloji bilgileri,
 3. Genel gemicilik bilgileri,
 4. Acil durum planlaması.

 

ACT 3- Sualtında yön bulma:

 1. Mesafe ölçümü (Zaman Dilimi, Tüp Basıncı, Palet vuruşu, kol mesafesi ve ölçülü ip kullanma)
 2. Doğal navigasyon ve referansları,
 3. Pusula ile navigasyon teknikleri (Doğrusal, Kare, Dikdörtgen),
 4. Kerteriz alma tekniği.

 

ACT 4- Sualtında cisim/kişi arama yöntemleri:

 1. Planlama ve Arama yöntemleri (U arama, genişleyen kare, ip ile dairesel arama, Jackstay arama)
 2. Dairesel aramada ip çekme işaretleri.

 

ACT 5- Sualtından cisim/kişi çıkarma yöntemleri:

 1. Kaldırma balonları ve kullanım yöntemleri,
 2. Sualtından baygın dalıcı çıkarma yöntemleri,

ACT 6- Yaralanmalar ve ilk yardım uygulamaları:

 1. Yaralar ve çeşitleri, (Delici-parçalı-enfekte yaralar),
 2. Sürtünmeler,
 3. Göze batan yabancı cisim,

ç. Kulakta yabacı cisim,

 1. Yutakta yabacı cisim.

 

ACT 7- Yanıklar ve ilk yardım uygulamaları:
a. Yanıklar ve sınıflandırma,

b.Yanıklarda ilk yardım.

 

ACT 8- Isı dengesi bozuklukları:

a.Hipotermi,

b.Hipertermi,

c.Donma.

 

ACT 9- Ağrılar, koma ve ilk yardım uygulamaları:
a. Göğüs ve karın bölgesi ağrıları,

 1. Bilinç düzeyinin boğulması,
  c. Koma.

 

ACT 10- Zehirlenmeler:

 1. Zehirlenmeler, tanımları ve değerlendirilmesi,
 2. Solunum yolu zehirlenmeleri,
 3. Sokma ve ısırmalar.

 

ACT 11- Değerlendirme:

 1. Yazılı sınav.

 

 1. Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

ACP 1- Su üstü çalışması:

 1. 300 m su üstünde malzemeli yüzme (Şnorkelden soluyarak),
 2. 100 m su üstünde yorgun/baygın dalıcı çekme.

 

ACP 2- Sualtında cisim/kişi arama yöntemleri:

 1. Doğal navigasyon yöntemleriyle arama,
 2. Sualtında pusula kullanım tekniği,
 3. Pusula ile düz hat, kare, üçgen navigasyon yöntemi,
 4. Sualtında U tipi arama yöntemi pratikleri,
 5. Sualtında genişleyen kare yöntemi pratikleri,
 6. Sualtında ip ile dairesel arama pratikleri,
 7. Sualtında Jackstay arama yöntemi pratikleri.

 

ACP 3- Sualtından cisim/kişi çıkarma yöntemleri:

 1. Sualtında kaldırma balonu kullanımı pratikleri,
 2. Sualtından kaldırma balonu ile cisim çıkarma pratikleri,
 3. Sualtında BC ile cisim çıkarma pratikleri,
 4. Sualtından baygın dalıcı çıkarma pratikler (önden, arkadan ve yandan),
 5. Su üstünde suni solunum yaparak kazazedeyi kıyıya/tekneye çekme pratikleri.

 

ACP 4- Dalış kazalarında acil müdahale:

 1. Dalış kazalarında ilk yardım,
 2. Basınç odaları,
 3. Dalış kazası geçirmiş dalıcıyı hastaneye sevk yöntemi.

 

            Bronz eğitmen eğitimi standardı

            Madde 34- (1) Bronz eğitmen eğitimi süresi 5 tam gün olup, toplam 35 saattir. Bir altın eğitmen aynı anda en fazla 8 kursiyere kurs verebilir.

(2) Bronz eğitmen eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

           

 1. a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
 2. Bronz ve Gümüş cankurtaran kursu dershane çalışmaları tekrarı
 3. Ders anlatım teknikleri
 4. Yardımcı ders sunum malzemeleri tanıtımı ve kullanımı (projeksiyon, tepegöz vs.)
 5. Ders anlatım teknikleri uygulamaları

 

 1. b) Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
 2. Bronz cankurtaran kursu havuz pratikleri tekrarı
 3. Havuzda kurs yönetim uygulamaları

 

 1. c) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
 2. Gümüş cankurtaran kursu deniz pratikleri tekrarı
 3. Denizde kurs yönetim uygulamaları

           

            Gümüş eğitmen eğitimi standardı

            Madde 35- (1) Gümüş eğitmen eğitimi süresi 6 tam gün olup, toplam 42 saattir. Bir altın eğitmen aynı anda en fazla 8 kursiyere kurs verebilir.

(2) Gümüş eğitmen eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

  

 1. a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
 2. Bronz, Gümüş ve Altın cankurtaran kursu dershane çalışmaları tekrarı.
 3. Ders anlatım teknikleri,
 4. Ders anlatım teknikleri uygulamaları

 

 1. b) Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
 2. Bronz cankurtaran kursu havuz pratikleri tekrarı
 3. Havuzda kurs yönetim uygulamaları

 

 1. c) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
 2. Gümüş ve Altın cankurtaran kursu deniz pratikleri tekrarı
 3. Altın cankurtaran kursu deniz çalışmaları yönetim uygulamaları

 

            ç) Donanımlı dalış çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

 1. Altın cankurtaran kursu donanımlı dalış pratikleri tekrarı
 2. Donanımlı dalışla yön bulma, arama ve kurtarma kursu yönetim uygulamaları

 

Altın eğitmen eğitimi standardı

            Madde 36- (1) Altın eğitmen eğitimi süresi 6 gün olup, toplam en az 42 saattir. Altın eğitmen eğitimi Federasyonun görevlendireceği Altın eğitmenler tarafından verilir.

(2) Altın eğitmen eğitiminde aşağıdaki standart eğitim uygulanacaktır.

 

 1. a) Dershane çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
 2. Cankurtaran yönetmeliği
  2- Hitabet ve sunum tekniği
 3. Bronz, Gümüş ve Altın cankurtaran ders konularının anlatım tekniklerinin uygulatılması
 4. Ders anlatım teknikleri, yardımcı ders sunum araçları kullanımı
 5. Yazılı sınav teknikleri ve uygulaması
  6. Kazaya müdahale ve ilk yardım
  7. CPR teknikleri ve uygulaması

 

 1.         b) Havuz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.
 2. Bronz, cankurtaran kursu havuz pratiklerinin uygulatılması, (eğitmenin nasıl öğreteceği, nelere dikkat edeceği ve puanlama yöntemleri)
 3. Havuzda kurs yönetim uygulatmaları

 

 1. c) Deniz çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilir.
 2. Gümüş cankurtaran kursu deniz pratiklerin uygulatılması (eğitmenin nasıl öğreteceği, nelere dikkat edeceği ve puanlama yöntemleri)
 3. Sahilde kurs yönetim uygulatmaları

 

            ç) Donanımlı dalış çalışmalarında aşağıdaki konularda eğitim verilecektir.

 1. Altın cankurtaran kursu donanımlı dalış pratikleri uygulatılması (eğitmenin nasıl öğreteceği, nelere dikkat edeceği ve puanlama yöntemleri)
 2. Denizde bot kullanımı ve kurs yönetim uygulatmaları

 

ONUNCU BÖLÜM

Denetlemeler

 

Cankurtarma ve ilkyardım eğitimlerinin denetimi

Madde 37- (1) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının verdikleri, bronz, gümüş, altın cankurtaran, ilkyardımcı eğitimleri ile bronz, gümüş cankurtaran eğitmen eğitimlerini Federasyon denetleyebilir.

(2) Denetçiler, Federasyon Başkanı tarafından belirlenir. Eğitim içeriğinin haricindeki denetlemelerde denetçinin cankurtaran olma zorunluluğu yoktur.

(3) Denetlemelerde, bu Talimatın 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının f bendindeki form kullanılır ve denetlemelerde saptanan noksanlıklar form üzerindeki ilgili madde işaretlenerek belirlenir. Denetleme sonunda denetleme formu denetçi ve cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunun yetkili eğitmeni tarafından imzalanır ve denetçiler tarafından Federasyona verilir. Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu veya eğitmenin denetleme formunu imzalamaması halinde, denetçiler tarafından bu durum ayrı bir tutanakla belirlenir.

(4) Denetlemede, cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunun verdiği eğitimin bu Talimattaki eğitim standartlara uygun olmadığının saptanması halinde yasal işlem yapılmak üzere Disiplin Kuruluna sevk edilir.

(5) Federasyon, denetlenecek olan cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna önceden denetlemeyi bildirmek zorunda değildir.

 

Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının denetlenmesi

Madde 38- (1) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarını açma ve yetki belgesi alma koşullarını yerine getirip getirmediğini Federasyon denetler.

(2) Denetçiler Federasyon başkanı tarafından belirlenir. Denetçilerin cankurtaran olma zorunluluğu yoktur.

(3) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu açma, yetki belgesi alma koşullarını yerine getiren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarına yetki belgesi verilir. Yetki belgesi almak isteyen cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının yetki belgesi alma koşullarını yerine getirmediğinin saptanması halinde daha sonra yapılacak olan denetlemelerde denetçilerin tüm giderleri cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır. Denetçi giderleri Federasyon tarafından belirlenir.

(4) Denetlemelerde, bu Talimatın 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının g bendindeki form kullanılır ve denetlemelerde saptanan noksanlıklar form üzerindeki ilgili madde işaretlenerek belirlenir. Denetleme sonunda denetleme formu denetçi ve cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunun yetkilisi tarafından imzalanır ve denetçiler tarafından Federasyona verilir. Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşunun yetkilisinin denetleme formunu imzalamaması halinde, denetçiler tarafından bu durum ayrı bir tutanakla belirlenir.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Uyum Eğitimleri

 

Bronz, gümüş ve altın cankurtaran uyum eğitimi

Madde 39- (1) Belgelerinin geçerlilik süresi biten bronz, gümüş, altın cankurtaran belgesini yenilemek isterse uyum eğitimine katılarak belgesini yenileyebilir. Geçerlilik süresi bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde belgesini yenilemek için uyum eğitimine katılmayanlar yeniden seviyesine uygun eğitim almak zorundadır.

(2) Uyum eğitimini cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları verir ve ücrete tabiidir.

(3) Uyum eğitimine katılan cankurtaran, yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu tarafından yazılı ön sınava tabii tutulur. Sınav sonunda belirlenen eksik bilgiler eğitim merkezi yetkilisi eğitmen tarafından verilir. Daha sonra ikinci bir sınav uygulanır ve sınavı başaran kursiyer uyum eğitimi almış sayılır. Sınav evrakları öğrenci dosyasında saklanır. Uyum eğitiminin süresi eğitimi veren eğitmen tarafından belirlenir.

(4) Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı cankurtaran için bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona gönderir. Federasyon seviyesine uygun ve iki yıl geçerli olan belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna ya da ilgili kişiye gönderir.

(5) Uyum eğitimi alan cankurtaranın eski sicil numarasının, eğitimin uyum eğitimi olduğunun bilgi Kayıt Formuna kontrol amacı ile yazılması gerekmektedir.

 

Bronz, gümüş ve altın eğitmen uyum eğitimi

Madde 40- (1) Belgelerinin geçerlilik süresi biten ve belgelerini yenilemek isteyen bronz, gümüş ve altın eğitmenler, Federasyona düzenli olarak üst üste iki yıl ödentilerini yatırmamış ve yetkileri içinde en az yirmi kişiye eğitim vermemeleri halinde uyum eğitimlerine katılmak zorundadırlar.

(2) Bronz, gümüş ve altın eğitmenine, uyum eğitimi cankurtarma kurum ve kuruluşlarında yetkili altın cankurtaran eğitmen tarafında verilir ve ücrete tabiidir.

(3) Uyum eğitimine katılan eğitmen, yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşundaki altın eğitmen tarafından ön sınava tabii tutulur. Sınav sonunda belirlenen eksik bilgiler eğitim merkezi yetkilisi eğitmen tarafından kendilerine verilir. Daha sonra ikinci bir sınav uygulanır ve sınavı başaran eğitmen uyum eğitimi almış sayılır. Sınav evrakları öğrenci dosyasında saklanır.  Uyum eğitiminin süresi eğitimi veren eğitmen tarafından belirlenir.

(4) Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı eğitmen için bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona gönderir. Federasyon seviyesine uygun ve iki yıl geçerli olan belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna yada ilgili kişiye gönderir.

(5) Uyum eğitimi alan eğitmenin eski sicil numarasının, eğitimin uyum eğitimi olduğunun bilgi Kayıt Formuna kontrol amacı ile yazılması gerekmektedir.

 

İlkyardımcı uyum eğitimi

Madde 41- (1) Belgelerinin geçerlilik süresi biten ilkyardımcı belgesini yenilemek isterse, geçerlilik süresi bittiği tarihten itibaren altı ay içinde uyum eğitimine katılarak belgesini yenileyebilir. Geçerlilik süresi bittiği tarihten itibaren altı ay içinde belgesini yenilemeyenler yeniden ilkyardımcı eğitimi almak zorundadır.

(2) Uyum eğitimini cankurtarma kurum ve kuruluşları verebilir ve ücrete tabiidir.

(3) Uyum eğitimine katılan ilkyardımcı, yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu tarafından ön sınava tabii tutulur. Sınav sonunda belirlenen eksik bilgiler eğitim merkezi yetkilisi eğitmen tarafından verilir. Daha sonra ikinci bir sınav uygulanır ve sınavı başaran kursiyer uyum eğitimi almış sayılır. Sınav evrakları öğrenci dosyasında saklanır. Bu uyum eğitimi için belirli bir süre yoktur.

(4) Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı ilkyardımcı için bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona gönderir. Federasyon seviyesine uygun ve iki yıl geçerli olan belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna ya da ilgili kişiye gönderir.

(5) Uyum eğitimi alanının eski sicil numarasının, eğitimin uyum eğitimi olduğunun bilgi kayıt formuna kontrol amacı ile yazılması gerekmektedir.

 

İlkyardım eğitmeni uyum eğitimi

Madde 42- (1) Belgelerinin geçerlilik süresi biten ve belgelerini yenilemek isteyen ilkyardım eğitmeni, Federasyona düzenli olarak üst üste iki yıl ödentilerini yatırmamış ve yetkileri içinde en az yirmi kişiye eğitim vermemeleri halinde uyum eğitimlerine katılmak zorundadırlar.

(2) İlkyardımcı eğitmenine uyum eğitimi cankurtarma kurum ve kuruluşlarında veya ilkyardım eğitim merkezinde yetkili ilkyardım eğitmen eğiticisi tarafından verilir ve ücrete tabidir.

(3) Uyum eğitimine katılan eğitmen, yetkili bir cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşundaki ilkyardım eğitmen eğiticisi tarafından ön sınava tabii tutulur. Sınav sonunda belirlenen eksik bilgiler eğitim merkezi yetkilisi eğitmen tarafından kendilerine verilir. Daha sonra ikinci bir sınav uygulanır ve sınavı başaran eğitmen uyum eğitimi almış sayılır. Sınav evrakları  öğrenci dosyasında saklanır . Bu uyum eğitimi için belirli bir süre yoktur.

(4) Uyum eğitimi veren cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşu uyum eğitimine aldığı eğitmen için bilgi kayıt formu düzenleyerek eğitimin bitiminden sonra on gün içerisinde Federasyona gönderir. Federasyon seviyesine uygun ve iki yıl geçerli olan belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna ya da ilgili kişiye gönderir.

(5) Uyum eğitimi alan eğitmenin eski sicil numarasının, eğitimin uyum eğitimi olduğunun bilgi kayıt formuna kontrol amacı ile yazılması gerekmektedir.

 

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Bronz ve Gümüş Cankurtarma Eğitmenliği Sınavları

İle Altın Eğitmen Eğitimi ve Sınavı

 

Bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen sınavı ve kapsamı

Madde 43- (1) Yetkili kurum ve kuruluştan eğitim almış olan bronz ve gümüş cankurtaran eğitmen adaylarının sınavları her yıl en az bir kere Federasyon tarafından yapılır.

(2) Sınavların yeri, tarihi, süresi ve katılımcı sayısı Federasyon Başkanının onayı ile sınav tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.

(3) Sınava katılımcısı seviyesine uygun cankurtaran eğitmen eğitimi almış olmak zorundadır.

(4) Sınav katılımcısı, eğitim verildiği cankurtarma kurum ve kuruluşundan, ilgili sınava alınmalarını talep eden yazılı belge getirilir (Form6). Bu belge ile beraber kursa katılmak için gerekli evrakların eğitim merkezince tasdikli birer kopyası ve sınav ücretini Federasyonun banka hesabına yatırdığına dair dekontu sınav komisyonuna teslim edilir.

(5) Belgeleri eksik ve usulüne uygun olmayanlar sınava alınmazlar. Bu durum bir tutanakla imza altına alınır.

(6) Federasyon Başkanı en az iki kişiden oluşan sınav kurulunu belirler.  Kurul üyelerinin birinin altın eğitmen olmak koşulu ile diğer üyelerin en az gümüş eğitmen olması zorunludur.

(7) Sınavın kapsamı:

 1. a) Yazılı ön sınav; Bronz eğitmen adayı 100 puan üzerinden en az yetmiş puan, Gümüş eğitmen adayı 100 puan üzerinden en az seksen puan almak zorundadır. Bu puanları alamayan eğitmen adayları sınava devam edemezler ve başarısız sayılırlar.
 2. b) Temel yaşam desteği uygulama sınavı (CPR mankeni kullanarak)
 3. c) İlkyardım uygulama sınavı (kanamalar ve sargı çeşitleri)

ç) Konu anlatımı ve ders anlatım tekniği

 1. d) Havuz çalışmalarını içeren uygulama sınavı:
  aa) 300 mt. ABC malzeme kullanmaksızın serbest veya kurbağa teknik ile yüzmek (Maks. 8

dakikada tamamlayamayan adaylar başarısız sayılırlar)

 1. bb) Kurtarma atlayışı (balıklama) ile suya atlama, 25mt. kurtarma yüzüşüyle yüzme, en az

1,5 mt. derinlikteki kurtarma mankenini çıkararak 25 mt. su üstünde geri taşıma ve havuz kenarına çıkarma. (Maks. 2,5dk)

e)Deniz çalışmalarını içeren uygulama sınavı,

 1. Gemici düğümleri uygulama sınavı (Camadan- bel izbarço-el izbarço-,sancak,tekli-çiftli

kazık ve diğer denizci bağları)

 1. bb) Kurtarma ipi ve kurtarma topu atma uygulama sınavı, (Altı atışta dört isabet)

cc)Denizde uzun mesafe yüzme sınavı (1500 mt. ABC ile 30 dk. Süre içinde tamamlayabilmek)

 1. Koş-Yüz-Koş: Kumsalda 200 mt. mesafe koşu, 200 mt. yüzme ve tekrar kumsalda 200 mt. koşu.

Bu mesafelerin toplam 8dk içerisinde tamamlayamayan adaylar başarısız olarak değerlendirilirler.

 1. Yüzme testleri ve diğer fiziki testlerden herhangi bir tanesini belirlenen sürelerde tamamlayamayan

adaylar sınavda başarısız sayılır ve eğitmen belgesi alamazlar.

 1. f) Battaniyeye sarma, koma pozisyonuna getirme uygulama sınavı,
 2. Yara sargıları uygulama sınavı,
 3. Donanımlı dalış, yön bulma ve kurtarma uygulama sınavı (sadece gümüş eğitmen için).
 4. Denizde kurtarma, çekme/taşıma sınavı (400 mt U parkur) (Gümüş eğitmen adaylarına

yaptırılacaktır. 100 mt baş yukarda serbest-200 mt kurbağalama-100 sırt üstü yüzme)

 1. 100 mt kurtarma kemeri ile kazazede /kurtarma mankeni taşıma,
 2. 3-5 mt derinliğe ayak üstü falış ve ağırlık çıkartma, (sadece gümüş eğitmen için).
 3. Scuba ile sualtından baygın balıkadam çıkarma ve satıhta 30 mt taşıma, (Satıhta suni

solunum)

(8) Her eğitmen adayına yukarıda sıralanan sınav bölümleri için sınavdan önce belirlenen ve adaylara bildirilen puanlar üzerinden not verilir. Daha sonra sınav kurulunca toplam puanları hesaplanır. Sınavlarda Bronz eğitmen adayı 100 puan üzerinden en az yetmiş puan, gümüş eğitmen adayı 100 puan üzerinden  en az seksen puan almak zorundadır.  Pratik becerileri ve su çalışmalarını belirlenen süreler içerisinde yapamayanlar başarısız sayılır.

(9) Sınav sonunda sınav kurulu katılan tüm adayların aldıkları puanları ve sınav tutanaklarını içeren bir rapor hazırlayarak Federasyon Başkanına sunar.

(10) Federasyon,  sınava katılan adayları kurs aldıkları cankurtarma kurum ve kuruluşlarına bildirir ve başarılı olanların bilgi kayıt formlarının hazırlanıp eğitimi veren eğitmen tarafından imzalanarak Federasyona gönderilmesini talep eder.

(11) Cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları, sınavda başarılı olanların bilgi kayıt formunu Federasyona gönderdikten sonra, Federasyon sınavda başarılı olanların belgelerini hazırlayarak cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna veya ilgili kişiye gönderir.

(12) Bronz ve gümüş cankurtarma eğitmen sınavlarının ücreti, her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek duyurulur.

 

Altın eğitmen eğitimi ve sınavı

Madde 44- (1) Altın eğitmen eğitiminin yeri, tarihi Federasyon Başkanının onayı ile eğitim tarihinden en az bir ay önce ilan edilir.

(2) Bu Talimatın 22 nci maddesindeki koşullara uygun olanlar altın eğitmen eğimine katılabilirler.

(3) Eğitime katılmak isteyen adaylar, bu Talimatın 22 nci maddesinde belirtilen belgeleri, kursun başlama tarihinden en az yedi gün önce Federasyona göndermek zorundadırlar.

(4) Kursa katılmaya uygun olan adaylar Federasyonun internet sitesinde kursun başlama tarihinden en az üç gün önce duyurulur. Eğitime katılacak adaylar eğitim ücretini Federasyonun banka hesabına yatırır ve dekontu eğitim kuruluna verir.

(5) Federasyon Başkanı, biri kurs yönetici olmak üzere en az üç Altın cankurtaran eğitmenden oluşan eğitim kurulunu belirler. Eğitim kurulu tarafından hazırlanan programa göre altın eğitmen eğitimi verilir ve sınavı yapılır. Sınavdan önce belirlenen ve adaylara bildirilen puanlar üzerinden not verilir. Daha sonra sınav kurulunca toplam puanları hesaplanır. Altın eğitmen adayı toplam 100 puan üzerinden en az seksen puan almak zorundadır.

(6) Eğitim ve sınav sonunda eğitim kurulu tüm adayların aldıkları puanları ve sınav tutanaklarını içeren bir rapor hazırlayarak Federasyon Başkanına sunar. Başarılı olanların belgesi Federasyon Başkanı tarafından imzalanarak, ilgili kişiye gönderilir.

(7) Altın eğitmen eğitiminin ücreti, her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek duyurulur.

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurs İzin, Kurs İptali ve Belgelendirme

 

Kurs izin ve iptalleri

            Madde 45- (1) Yetkili cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları açacakları her seviyedeki kurslar için federasyondan ön izin almak zorundadırlar. Bu ön izinler kurs başlama tarihinden en geç 15 gün önce federasyona gönderilmiş ve onay alınmış olmalıdır. Bu izinler için Federasyonun hazırladığı cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları kurs izin formu ( Form3)  kullanılır.  Form üzerindeki ilgili yerler doldurulup ve cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşlarının yetkilisinin imzalaması sonrası Federasyona gönderilir.

(2) Bir eğitmen, bir kurs tarih aralığı içinde birden fazla cankurtaran kursu yürütemez.

(3) Kurs izninin alınmasında sonra herhangi bir sebeple kursun iptali ya da kursun yapılacağı yeri değiştirme ihtiyacı ortaya çıkarsa, söz konusu kursun yapılacağı yerin değişikliğini ve/veya ilgili kursun iptal yazısının Federasyona en geç o kursun başlama tarihinden 48 saat önce ulaştırılması zorunludur. İlgili kursun, kurs yeri değişikliği veya iptal ihtiyacının tatil günlerine denk gelmesi halinde, ilgili değişiklik ve/veya iptal yazısının Federasyona faks ya da elektronik posta yoluyla ulaştırılması zorunludur.

(4) Kursun başlama tarihinden sonra zorunlu nedenlerle kursun iptali yada kursun yapılacağı yeri değiştirme ihtiyacı ortaya çıkarsa, cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşları veya eğitmen o gün içerisinde en geç saat 18.00’e kadar Federasyona faks veya elektronik posta olarak bildirimde bulunmak zorundadır.

(5) Cankurtarma eğitim merkezi kurs bilgi formları üzerinde tüm gerekli bölümler doldurulması gerektiği gibi, kurs yapılacak yerin adı ve adresinin yazılması zorunludur.

 

Eğitim sonunda belgelendirme

Madde 46 – Cankurtarma eğitim merkezleri ile kurum ve kuruluşları vermiş oldukları eğitimlerin sonunda başarılı olan öğrencinin bilgi kayıt formunu doldurur ve formun altında bulunan geçici belge niteliğindeki bölümü öğrenciye verir. Bilgi kayıt formu ve geçici belgeye öğrenci ile ilgili kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, eğitimi veren eğitmenin adı soyadı, eğitmen numarası, eğitimin bitiş tarihi yazılıp eğitmene ve öğrenciye imzalatılır. Geçici belgenin geçerlilik süresi 60 gündür. Cankurtarma eğitim merkezleri ile kurum ve kuruluşları, bilgi kayıt formu ile geçici belgenin bir örneğini saklar ve aslını eğitim bitiminden sonra 10 gün içinde Federasyona gönderir. Bilgi kayıt formu Federasyona ulaştığında öğrencinin eğitime uygun belgeyi cankurtarma eğitim kurum ve kuruluşuna ya da ilgili kişiye gönderir.

 

Yaptırımlar

Madde 47- (1) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve bu Talimat kapsamında;

 1. Düzenledikleri eğitim sonunda öğrenciler için dosya düzenlemeyen, eğitim öncesi öğrenciden istemekle yükümlü olduğu belgeleri almayan ya da dosyalamayan, düzenlediği belgeyi saklamayan, belgeleri yapılacak denetlemelerde göstermeyen ve Federasyon tarafından istendiğinde vermeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 2. Eğitimin bittiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde Federasyona bilgi kayıt formunu göndermeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 3. Bilgi kayıt formunu birden çok kişi için kullanan cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna ve/veya eğitmene yetki belgesinin 3 katı tutarına kadar para cezası verilir. Eylemin tekrarında cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşunun yetki belgesi ve/veya eğitmenin eğitmen belgesi 1yıla kadar askıya alınır.
 4. Bilgi kayıt formu üzerinde tahrifat yapan cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belgesi bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 5. Cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşundan bilgi istenmesi durumunda 15 gün içinde bilgi vermeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna uyarı, eylemin tekrarında yetki belge bedelinin 2 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 6. Kurs ön iznini kurs başlama tarihinden en geç 15 gün önce almayan, kursun başlamasından önce kursun yapılacağı yerin değişmesi veya kursun iptali halinde değişikliğini veya iptal yazısını kurs başlama tarihinden en geç 48 saat önce Federasyona bildirmeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna ve/veya eğitmenine yetki belge bedelinin 1 katı tutarına kadar para cezası verilir. Eylemin tekrarında cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşunun yetki belgesi ve/veya eğitmenin eğitmen belgesi 2 yıla kadar askıya alınır.
 7. Kursun başlamasından sonra zorunluluk nedeniyle kursun iptali yada kurs yerini değiştirme bildirimini o gün içerisinde en geç saat 18.00’e kadar Federasyona bildirmeyen cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna ve/veya eğitmene uyarı cezası verilir. Eylemin tekrarında cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşunun yetki belgesi ve/veya eğitmenin eğitmen belgesi 2 yıla kadar askıya alınır.
 8. Cankurtarma eğitmeni olmadan ve cankurtaran eğitimi veren kişilerin, bu eğitimlerini belgelendiren cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşların ve belgeyi imzalayan cankurtaran eğitmeninin Federasyondan almış oldukları tüm belgelerinin iptaline karar verilir.
 9. Federasyon denetçilerin görevlerini yapmasına engel olan veya güçlük çıkartan cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna ve/veya eğitmene yetki belge bedelinin 3 katı tutarında para cezası verilir.
 10. Bu Talimatın 26, 27 ve 28 inci maddelerini ihlal edenler ile güvenlik ve çalışma esaslarına aykırı uygulamada bulunanlara yetki belge bedelinin 10 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 11. Federasyonun kurumsal kimliğine zarar verici, Federasyonu ve görevlilerini küçük düşürücü davranışlarda bulunan ve yayın yapan, Federasyon çalışmalarını engellemeye yönelik davranışta bulunan ve yayın yapanlara yetki belgesi bedelinin 5 katı tutarına kadar para cezası verilir. Eylemin tekrarında belgeleri 1 yıl süre ile askıya alınır veya yetki belgesi bedelinin 10 katı tutarına kadar para cezası verilir.
 12. Cankurtaran, ilkyardımcı ve eğitmen olma koşullarını kaybedenlerin belgeleri askıya alınır.
 13. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve bu Talimatında cezai müeyyide düzenlenmemiş aykırılıklarda cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşuna, cankurtaran, eğitmen ve diğer kişilere yetki belge bedelinin 5 katına kadar para cezası ve/veya 5 yıla kadar belgesi askıya alınır.

(2) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Talimatı’nda belirtilen kurallara uymadıkları için geçici ya da sürekli olarak iptal edilen belge bedelleri geri ödenmez.

(3) Ceza tutarlarında, Yönetim Kurulunun belirlediği en son yetki belgesi bedeli uygulanır.

(4) Belgenin askıya alınması süresi içinde cankurtarma eğitim merkezi ile kurum ve kuruluşu, cankurtaran, eğitmenler veya diğer ilgili kişiler faaliyette bulunamaz.

(5)Yukarıda belirtilen suçlarla ilgili cezalar Disiplin Kurulu tarafından verilir. Tahsil edilen cezalar Federasyona gelir kaydedilir.

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

            MADDE 48– (1) 20/8/2008 tarihli Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Belgelerin Geçerliliği

            GEÇİCİ MADDE- (1) Bu Talimatın yürürlüğe girmesinden önce en az Bronz Eğitmen seviyesinde eğitmenle sözleşme yaparak yetki belgesi almış olan Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşlarının yetki belgeleri, yetki belgesi süresi sonuna kadar geçerlidir.

            (2) Bu Talimatın yayımından önce alınmış olan yetki belgeleri, yetki belgesinde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir ve bu süre sonunda Cankurtarma Eğitim Kurum ve Kuruluşlarının yetki belgesi talebinde bulunmaları halinde; yetki belge bedeli ve eğitmen ödentileri ay hesabı ile ücretlendirilerek aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere yetki belgesi verilir.

Yürürlülük

Madde 49- (1) Bu Talimat Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50-  (1) Bu Talimatın hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.